vodilna slika

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto

datum: 04. 05. 2015

Dolenjski uradni list 4 - 2015

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 23. 4. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

o enkratni denarni pomoči za novorojence v

Mestni občini Novo mesto

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma staršem z območja Mestne občine Novo mesto in določa upravičence, pogoje, postopek in višino enkratne denarne pomoči.

 

2. člen

Enkratna denarna pomoč za novorojence v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma staršem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

 

Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo mesto.

 

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE  POMOČI

 

3. člen

Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata tako upravičenec kakor tudi novorojenec na dan rojstva otroka oba stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.

 

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pri čemer se upoštevajo enaki pogoji za dodelitev, kot so navedeni v prvem odstavku tega člena.

 

Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

 

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI

 

4. člen

Pravica do pomoči se uveljavlja pisno na predpisanem obrazcu Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca, ki je sestavni del tega pravilnika.

 

Rok za vložitev pisne vloge je štiri (4) mesece od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do  pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.

 

5. člen

Pisni vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži naslednje dokumente:

  • izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka,
  • potrdilo iz gospodinjske evidence in
  • v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločbo pristojnega organa.

 

V primeru, ko vlagatelj sam ne predloži zgoraj navedenih dokumentov, bo podatke o rojstvu otroka in potrdilo iz gospodinjske evidence pridobil organ sam.

 

6. člen

Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki  urejajo splošni upravni postopek.

 

O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča župan.

 

7. člen

Pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja.

 

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

 

8. člen

Višina pomoči za novorojenca znaša dvesto dvajset (220,00) evrov.

 

Višino pomoči iz prejšnjega odstavka lahko s sklepom spremeni Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

 

9. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

 

10. člen

Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

11. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 22/11 in 114/13).

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
 

 

Številka: 1214-101/2015

Novo mesto, dne 23. aprila 2015

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

                                                                                              

 

 

 

VLOGA

ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI

ZA NOVOROJENCA

 

Vlagatelj:

 

(ime in priimek)

 

(stalno prebivališče)

 

(pošta)

 

(EMŠO)

_________________________________________

(d­­­­­­­­­­­­avčna številka)

_________________________________________

(številka osebnega bančnega računa)

 

_____________________________________________

(naziv banke, kjer je odprt bančni račun)

 

_____________________________________________

(kontaktni telefon, e-pošta)            

 

Podpisani vlagatelj/-ica, podajam vlogo za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Novo mesto kot oče / mati / zakoniti zastopnik (ustrezno obkrožiti).

 

Podatki o novorojencu:

 

Ime in priimek:            _________________________________________

 

Datum rojstva:            ________________________________________

 

Stalno prebivališče:    _________________________________________

 

 

Spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

 

 

Podpisani vlagatelj sem obveščen, da v skladu s 139. členom ZUP nisem dolžan pridobiti podatkov iz uradnih evidenc. V kolikor sam ne bom predložil spodaj navedenih dokumentov, bo podatke o rojstvu otroka in njegovem prebivališču ter podatke o naslovu prebivališča staršev oz. zakonitih zastopnikov pridobil organ sam.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis vlagatelja:

Novo mesto, __________________                                         _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: (ki jih predloži vlagatelj ali  jih pridobi organ sam):

-  izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka,

-  potrdilo iz gospodinjske evidence,

-  v kolikor je vlagatelj zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa,

   je potrebno k vlogi priložiti tudi to odločbo.

                                                                

 

nazaj