vodilna slika

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

datum: 04. 05. 2015

Dolenjski uradni list 4 - 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 110/11) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. redni seji dne 23. aprila 2015 sprejel

 

 

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

 

 

  1. člen

 

S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014.

 

    člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

zaključni račun 1

zaključni račun 2

 

zaključni račun 3

 

  1. člen

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 v višini 93.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2015.

 

    člen

 

Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

    člen

 

Odlok o zaključnem računu proračuna  Mestne občine Novo mesto za leto 2014 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 4103-2/2014

Novo mesto, dne 23. aprila 2015

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

nazaj