vodilna slika

Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto

datum: 04. 05. 2015

Dolenjski uradni list 4 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15), prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB) ter drugega odstavka 5. člena Zakona o obveznem izvodu (Uradni list RS, št. 69/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 6. seji dne 23. 4. 2015 sprejel

 

ODLOK

o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje lokalnega glasila Mestne občine Novo mesto kot informativnega glasila občine.

2. člen

Ime lokalnega glasila je Novo mesto.

3. člen

Ustanovitelj in izdajatelj lokalnega glasila je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

4. člen

Lokalno glasilo izhaja praviloma štirikrat letno oziroma glede na potrebe, obseg vsebin ter finančne zmožnosti občine.

Občina lahko glede na potrebe izda tudi posebno številko.

Lokalno glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

Del vsebin lahko izide tudi v romskem ali drugem jeziku, ki je kulturnozgodovinsko povezan s prostorom občine oziroma so vsebine namenjene posameznim etničnim skupinam.

Lokalno glasilo je brezplačno in je namenjeno občanom, organizacijam in društvom v Mestni občini Novo mesto.

Lokalno glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. V tiskani obliki je lokalno glasilo posredovano vsem gospodinjstvom v Mestni občini Novo mesto, v elektronski obliki pa se lokalno glasilo objavi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

5. člen

Lokalno glasilo v skladu s svojo vsebinsko in programsko zasnovo ter uredniško politiko primarno obvešča o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave, nadzornega odbora, občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij.

Urednik mora zagotoviti tudi brezplačen prostor, namenjen pobudam in stališčem svetniških skupin oziroma občinskih svetnikov na način, da se zagotovi enakopravnost svetniških skupin in svetnikov. Omenjeni prostor mora biti za vse svetniške skupine enak. Pri tem mora upoštevati prostorske in finančne zmožnosti lokalnega glasila. Vsebina teh prispevkov mora biti povezana z delom in pristojnostmi občinskega sveta.

 

OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE

6. člen

Dejavnost lokalnega glasila temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine.

7. člen

V vsakem izvodu lokalnega glasila morajo biti objavljeni naslednji podatki:

 • ime glasila
 • ime in sedež izdajatelja lokalnega glasila
 • ime odgovorne osebe izdajatelja
 • ime in priimek urednika
 • ime in sedež tiskarne
 • ime in priimek oblikovalca
 • ime in priimek lektorja
 • sestava koordinacijskega odbora
 • datum in kraj natisa ali ponatisa lokalnega glasila
 • število tiskanih izvodov lokalnega glasila.

8. člen

Občina je dolžna predložiti nacionalni depozitarni organizaciji oziroma Narodni in univerzitetni knjižnici kot obvezni izvod po 16 izvodov publikacij, ker je lokalno glasilo kot publikacija izdan z javnimi sredstvi lokalne skupnosti.

 

ORGANI LOKALNEGA GLASILA

 

9. člen

 

Organa lokalnega glasila sta:

 • koordinacijski odbor in
 • urednik.

 

Organa zagotavljata poslovanje lokalnega  glasila v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za njegovo zakonito delovanje.

 

Koordinacijski odbor

 

10. člen

 

Koordinacijski odbor sestavlja do sedem članov, ki jih imenuje župan za dobo štirih let.

 

Župan lahko člana oz. člane koordinacijskega odbora s sklepom razreši predčasno, če za to navede utemeljene razloge.

 

Naloge koordinacijskega odbora so vsebinska, tehnična in druga podpora uredniku pri realizaciji izhajanja lokalnega glasila.

Urednik

11. člen

Urednika na podlagi javnega poziva imenuje župan za dobo štirih let. Občinski svet daje soglasje k imenovanju urednika. Prav tako ga župan v soglasju z občinskim svetom lahko razreši pred iztekom mandata, če ta ne uresničuje programske zasnove lokalnega glasila ali pa zaradi kakšnega drugega objektivnega razloga (ne opravlja svojega dela strokovno, pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi, sam zahteva razrešitev).

Urednik mora pred pridobitvijo soglasja občinskemu svetu predložiti programsko zasnovo in program dela.

12. člen

Urednik izvaja sprejeto uredniško politiko v skladu s programsko zasnovo in je odgovoren za vsebinsko in tehnično realizacijo lokalnega glasila.

Naloge urednika so:

 • odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
 • pripravlja in ureja besedila,
 • sodeluje pri oblikovanju posamezne številke lokalnega glasila,
 • skrbi za smotrno organizacijo dela,
 • zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v lokalnem glasilu objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
 • odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
 • skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko ter načeli novinarske etike.

13. člen

Urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka ter člane koordinacijskega odbora.

Urednik je v okviru določene sprejete programske zasnove pri svojem delu samostojen in neodvisen.

14. člen

Urednik je za izvajanje sprejetega programa uredniške politike odgovoren županu.

Urednik mora na zahtevo občinskega sveta poročati o realiziranih številkah in o porabljenih finančnih sredstvih.

Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in enkrat letno obravnava poročilo koordinacijskega odbora o uresničevanju programske zasnove.

 

 

FINANCIRANJE LOKALNEGA GLASILA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

15. člen

Lokalno glasilo pridobiva sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto ter iz virov za informiranje javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljice ali soustanoviteljice je Mestna občina Novo mesto.

Lokalno glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

16. člen

Iz sredstev za izdajanje lokalnega glasila so financirani naslednji stroški:

 • stroški oblikovanja, lektorja, preloma, priprave in tiska lokalnega glasila,
 • stroški dostave lokalnega glasila,
 • nadomestila za delo urednika,
 • drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem lokalnega glasila.

17. člen

Finančno poslovanje lokalnega glasila opravlja kabinet župana, nadzor nad finančnim poslovanjem lokalnega glasila pa Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

18. člen

 

Župan mora v roku najkasneje v šestdesetih dneh od veljavnosti tega odloka imenovati koordinacijski odbor in urednika lokalnega glasila.

 

19. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto (Uradni list RS, št. 136/04).

.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-2/2015

Novo mesto, dne 23. aprila 2015

                                                                                             

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

nazaj