vodilna slika

Javni poziv za honorarnega sodelavca/sodelavko, ki bo opravljal/opravljala delo urednika/ica lokalnega glasila Novo mesto

datum: 29. 05. 2015

Dolenjski uradni list 5 - 2015

Na podlagi 11. in 18. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/15) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

JAVNI POZIV

za honorarnega sodelavca/sodelavko, ki bo opravljal/opravljala

delo urednika/ico lokalnega glasila Novo mesto

 

Pri izboru kandidata/ke bodo upoštevana naslednja merila:

 • novinarske izkušnje,
 • uredniške izkušnje,
 • vodstvene izkušnje,
 • poznavanje delovanja občine, njenih zavodov, podjetij in nevladnih organizacij,
 • obvladovanje sodobnih družbenih omrežij in tehnologije.

 

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti:

 • življenjepis in reference, ki izkazujejo kompetence za opravljanje dela urednika,
 • predlog programske zasnove lokalnega glasila, s katero opredeli temeljno vsebino in izhodišča glasila v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/15),
 • program dela.

 

Imenovani urednik/urednica glasila bo imel/imela naslednje naloge:

 • odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
 • pripravlja in ureja besedila,
 • koordinira oblikovanje, prelom in tisk posamezne številke lokalnega glasila,
 • skrbi za smotrno organizacijo dela,
 • zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v lokalnem glasilu objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
 • odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
 • skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko.

 

Odgovorni urednik/ica bo imenovan za obdobje štirih let in bo z njim/njo sklenjena avtorska pogodba v višini do 32 % županove osnovne bruto plače na številko izdanega lokalnega glasila (na dan objave javnega poziva županova osnovna bruto plača znaša 3.537,25 EUR) z možnostjo do 10 % nagrade za uspešno opravljano delo. Možno je tudi plačilo prek izdanega računa, pri čemer višina bruto zneska ostane enaka.

 

Rok za prijavo se prične 29. 5. 2015 in traja do 18. 6. 2015. Pisne ponudbe z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 18. junija 2015 oziroma prijavo oddate najkasneje ta dan na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečatenem ovitku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv za urednika lokalnega glasila.«

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.

 

Dodatne informacije lahko kandidati/ke dobijo v Kabinetu župana ali po telefonu 39 39 204 in 39 39 253.

 

                                                                                  

Številka: 007-2/2015

Novo mesto, dne 29. maj 2015

 

Župan  

Mestne občine Novo mesto

Gregor MACEDONI, l. r.

nazaj