vodilna slika

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2015

datum: 29. 05. 2015

Dolenjski uradni list 5 - 2015

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR in 26/2014), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020 (DUL, št. 4/2015) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (DUL, št. 3/2015) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V LETU 2015

 

 

 • PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 •  

  Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2015 v okvirni višini do 124.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

   

   

  OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

   

  Vrsta ukrepa/podukrepa - po pravilniku:                                                    Višina sredstev

  1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena

      sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s

      primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1                                                    

  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev - podukrep 1.1.                        68.000 EUR
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - podukrep 1.2.                       19.000 EUR

  2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč - ukrep 2                    3.000 EUR

  3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - ukrep 3                                               4.000 EUR

  4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine

      na kmetijskih gospodarstvih - ukrep 4                                                             9.000 EUR

  5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih

      proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

      na kmetiji – de minimis - ukrep 5                                                                        6.000 EUR

  6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,

       gozdarstva in razvoja podeželja - ukrep 6                                                    15.000 EUR

   

   

  UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

   

  Upravičenci do sredstev so:

  (1) za ukrepe od 1. do  4. točke poglavja II tega razpisa:

  • pravne in fizične osebe v skladu s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine oziroma katerih naložba se nahaja na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur.l. RS, št. 70/2095, 54/2099 Odl. US: U-I-76/97 in 30/2013);

   

  (2) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega razpisa:

  • nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine ter imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine ter so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji najpozneje v enem letu po zaključeni investiciji;  ob oddaji vloge morajo imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po Uredbi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014);

  (3) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega razpisa:

  • registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in imajo sedež na območju občine ter imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.

   

  Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV tega razpisa.

   

   

  UKREPI

   

  1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih  

      gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo - ukrep 1

      Okvirna višina razpisanih sredstev je za:

       - posodabljanje kmetijskih gospodarstev (podukrep 1.1.) : 68.000 EUR (PP 14042114),

       - urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (podukrep 1.2.): 19.000 EUR (PP 14042114).

   

  Namen ukrepa/ podukrepov

  Namen ukrepa/podukrepov je večstranski: sofinanciranje naložb kmetijskim gospodarstvom v lastno primarno pridelavo kmetijskih pridelkov, naložb v higieno in dobro počutje domačih živali ter naložb v pridelovanje hrane na okolju prijazen način s ciljem:

  - tehnološke  posodobitve kmetij ter gospodarske učinkovitosti le – teh,

  - ohranjanja in večanja konkurenčne sposobnosti kmetij,

  - povečanja lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,

  - zmanjšanja možnosti nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo in varstva okolja,

  - izboljšanja rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov,

  - ohranjanja obdelanosti kmetijskih zemljišč,
  - preprečevanja zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine,

  - ohranjanja manjših in srednje velikih kmetij na območju občine.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, skladišč za krmo in drugih gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala),
  • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
  • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
  • stroški postavitve večletnih nasadov in protitočne zaščite (za nasade nad 0,3 ha skupnih površin),
  • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
  • stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha,
  • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
  • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
  • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
  • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

   

  Podpore se ne dodelijo za:

  • nakup drugega ali kateregakoli naslednjega traktorja na kmetiji, na kateri že imajo traktor mlajši od 10 let,
  • nakup traktorja brez štirikolesnega pogona,
  • nakup traktorja brez standardiziranega tritočkovnega priključnega drogovja in priključne gredi,
  • nakup vseh vrtnih kosilnic (samohodnih, traktorskih, nahrbtnih…),
  • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
  • zasaditev letnih rastlin,
  • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
  • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
  • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
  • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
  • investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
  • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
  • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
  • obratna sredstva.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo,
  • ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, 
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
  • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
  • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  V primeru agromelioracijskih del še dodatno:

  • kopijo katastrskega načrta ali izris GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
  • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
  • investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
  • kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti vsaj enemu od navedenih namenov ukrepa.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
  • skupna predračunska vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 25.000,00 EUR brez DDV,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
  • ali je investicija finančno upravičena,
  • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
  • ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

   

   

  2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč – ukrep 2

      Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 EUR (PP 14042115).

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je združevanjem in menjavo razdrobljenih in razpršenih kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju občine izboljšati velikostno strukturo kmetij in s tem omogočiti učinkovitejšo obdelavo lastnikom kmetijskih zemljišč.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški pravnih in upravnih postopkov, nastalih pri medsebojni menjavi ali zaokrožitvi kmetijskih zemljišč,
  • stroški geodetskih storitev.

   

  Podpore se ne dodelijo:

  • za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
  • za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • predračun (ocena upravičenih stroškov),
  • načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na kopiji katastrskega načrta ali izrisu obravnavanih GERK-ov s podatki,
  • notarsko overjeno pogodbo ali osnutek le-te,
  • v primeru, da upravičenec ob prijavi na razpis predloži ponudbo oz. predračun za stroške, nastale pri izvedbi pravnih in upravnih postopkov oz. geodetskih storitev, izroči račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo,
  • mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
  • kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti namenu ukrepa.

   

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
  • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.

   

   

  3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - ukrep 3

     Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 EUR (PP 14042108)

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali.

  Cilj ukrepa je tudi vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanja domačih živali in kmetijskih pridelkov pred posledicami navedenih škodnih dogodkov.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški

  Sofinancirajo se stroški zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov v tekočem koledarskem letu kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Ur.l. RS, št. 89/2014, 2/2015 in 3/2015) na nacionalnem nivoju, in sicer:

  •  zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni  - upravičencem, ki od 1. januarja  2015 sklenejo zavarovalno polico ali zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanj.

   

  Podpore se ne dodelijo:

  • za tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
  • sklenjeno zavarovalno polico/pogodbo (ali informativno ponudbo) za primarno kmetijsko proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po nacionalni uredbi za leto 2015.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju občine morajo imeti sklenjeno zavarovalno polico/pogodbo za tekoče leto z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja po nacionalni uredbi za tekoče leto,
  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

   

  Finančne določbe:

  • višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz  nacionalnega proračuna do 65% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po nacionalni uredbi,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
  • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.

   

   

  4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih    

      gospodarstvih  - ukrep 4

      Okvirna višina razpisanih sredstev: 9.000 EUR (PP 14042114)

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v obnavljanje kulturne dediščine na podeželju s ciljem varovanja in ohranjanja le-te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in večje gospodarske vitalnosti podeželja.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški za nabavo materiala za obnovo in rekonstrukcijo objektov (npr. kozolci, skednji, kašče, sušilnice sadja, mlini), stroški za izvedbo investicijskih del in stroški projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.

   

  Pomoč se ne dodeli za:

  • davke, razne takse in režijske stroške,
  • stroške zavarovanja,
  • stroške za refinanciranje obresti,
  • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
  • investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
  • investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

   

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

  • ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
  • mnenje oz. soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
  • v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • objekt mora biti evidentiran v katastru stavb (Geodetska uprava RS); v primeru objektov, ki se jih po zakonu ne evidentira v registru nepremičnin je potrebno dostaviti informacijo o lokaciji objekta (parcelna številka, katastrska občina, fotodokumentacija obstoječega stanja),
  • objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
  • investicija mora zadostiti namenu ukrepa.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
  • po uredbi komisije (EU) št. 702/2014 najvišji znesek dodeljene pomoči za investicijska dela ne sme preseči dovoljene višine 10.000,00 EUR letno na investicijo,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  - ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

  - ali je investicija upravičena.

   

   

  5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

      ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis - ukrep 5                  

      Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 6.000 EUR (PP 14042102).

   

  Predmet podpore

  Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Cilj je  sofinanciranje investicij, usmerjenih v skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014).

   

  Upravičeni stroški ukrepa:

  • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
  • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji.

   

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:

  • predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih,
  • fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana,
  • finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
  • pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta),
  • v primeru gradnje ali rekonstrukcije objekta - poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
  • mnenje pristojne strokovne službe o ekonomski upravičenosti investicije - vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
  • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  • upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014),
  • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

   

  Finančne določbe:

  • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezno vrsto dopolnilnih dejavnosti,
  • skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 10.000 EUR brez DDV,
  • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
  • ali je investicija finančno upravičena.

   

   

  6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja – ukrep 7  (106. i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)

   

  Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 15.000 EUR (PP 14042117)

   

  Namen ukrepa

  Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

   

  Predmet podpore – upravičeni stroški:

  • stroški povezani s promocijo in s predstavijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj     kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd., ki se izvajajo na območju občine,
  • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih prireditev, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd., ki se izvajajo na območju občine,
  • stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij, ki se izvajajo na območju občine,
  • priprava in tiskanje gradiv, zloženk, zbornikov, objave v medijih, nakup strokovne literature,
  • materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.

   

  Podpore se ne dodelijo:

  • za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
  • programe, ki se sofinancirajo iz občinskih ali drugih javnih virov,
  • profitne programe,
  • za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve, svetovanja.
  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
  • fotokopije računov in dokazil o plačilih, s katerimi se izkazujejo upravičeni stroški,
  • finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2015,
  • poročilo o opravljenem delu v preteklem letu,
  • seznam članov,
  • izjavo o številu članov (obrazec),
  • fotokopijo odločbe o vpisu društva v register (za novo registrirana društva).

   

  Vsi obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani predsednika društva oziroma njegovega pooblaščenca. Če obrazce podpisuje pooblaščenec, je vlogi potrebno priložiti tudi pooblastilo. Če društvo ne posluje z žigom, to v vlogi navede.

   

   

  Pogoji za dodelitev sredstev:

  Zaprošeni zneski upravičencev se točkujejo na podlagi meril, navedenih v spodnji tabeli.

   

   

  MERILA

  OPIS

  TOČKE

  PODROČJE DELOVANJA DRUŠTVA

  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PODEŽELJE

  1

   

  DRUGO

  0,5

  AKTIVNOSTI

  ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV

  1

   

  UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV

  0,5

   

  IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA

  0,25

  DELEŽ ČLANOV IZ MONM

  81-100%

  1

   

  33-80%

  0,5

   

  0-32%

  0,25

   

  Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec je odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter od vrednosti točke. Vrednost točke se izračunana tako, da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev. Tako dobljena vrednost točke se množi s številom točk, ki ga prejela posamezna vloga in upošteva korekcijo višine pomoči glede na razpoložljiva sredstva.

  Finančne določbe:
  • pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov, DDV je upravičen strošek,
  • najvišji znesek sofinanciranja sme znašati največ 3000,00 EUR,
  • višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev,
  • pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

   

  Dodatna merila za ocenjevanje:

  • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.

   

   

  VSEBINA VLOGE

   

  Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

  - izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2015« (obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu in spletnih straneh Mestne občine Novo mesto),

  - fotokopijo zbirne vloge za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  (za ukrepe od 1. do  5. točke poglavja II tega razpisa),

  - obvezne priloge k vlogi kot dokazilo k posameznemu ukrepu: predračuni oz. ponudbe; ostala zahtevana dokumentacija je navedena pri posameznem ukrepu.

   

   

  OBRAVNAVA VLOG

   

  Popolne in pravočasno prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

  Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2015.

   

  Delež sofinanciranja po posameznih ukrepih za leto 2015 bo komisija določila glede na število prispelih popolnih in upravičenih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev.

  O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V primeru sofinanciranja po ukrepu 6 bo v pogodbo vneseno določilo s katerim bo občina društva zavezala k rednemu informiranju javnosti o aktivnostih, povezanih s prijavljenim programom ali projektom.

   

  Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

  • dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi z dokazili o plačilu),
  • poročilo o izvedenih aktivnostih.

  Rok za dostavo zahtevkov bo upravičencem določen ob izdaji sklepa in pogodbe.

   

   

  ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

   

  Vloge na javni razpis sprejemamo najkasneje do vključno 30. junija 2015. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

  Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa tj. o dodelitvi sredstev upravičencem obveščeni s sklepom.

   

   

  MESTO ODDAJE VLOG IN INFORMACIJE

   

  Vloge sprejemamo v uradnih delovnih dnevih oz. v času uradnih ur na naslovu:

  • Mestna občina Novo mesto, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

  V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti na naslov:

  • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »za javni razpis - kmetijstvo 2015«.

  Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel. št.: 07/39 39 262 (ga. Vera Vesely) ali na elektronskem naslovu: vera.vesely@novomesto.si.

   

  Informacije o razpisu so objavljene tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si.

   

   

  Številka: 33101-1/2015

  Datum:   25. 5. 2015

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Gregor Macedoni, l. r 

  nazaj