vodilna slika

Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto

datum: 29. 05. 2015

Dolenjski uradni list 5 - 2015

Na podlagi tretje alineje 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/07, 79/07, 58/09), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 – popr.) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.5.2015 sprejel

 

 

O D L O K

o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto

 

 

1. člen

 

(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, kot ustanoviteljica Javnega zavoda za turizem Novo mesto sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega zavoda zaradi ukinitve.

 

(2) Javni zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, matična številka: 2342375000, davčna številka: SI14787466, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.

 

2. člen

 

(1) Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice v skladu z zakonom.

 

 (2) Mandat organov javnega zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.

3. člen

 

(1) Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto. Premično premoženje javnega zavoda se prenese na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.

 

(2) Na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto se prenesejo tudi morebitne ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda, ki jih ima zavod kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj v  drugih pravnih osebah.

 

(3) Vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je zavod, z dnem uveljavitve tega odloka preidejo na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.

 

4. člen

 

(1) Spremeni se ime zavoda, določeno v 2. členu odloka tako, da se na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi:

Javni zavod za turizem Novo mesto – v likvidaciji.

 

5. člen

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto  (Uradni list RS, št. 70/07, 79/07, 58/09).

 

 

 

6. člen

 

(1) Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

Številka: 007-11/2015

Novo mesto, dne 28. maja 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj