vodilna slika

Odlok o organiziranju Gasilsko - reševalnega centra Novo mesto

datum: 29. 05. 2015

Dolenjski uradni list 5 - 2015

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28/95, 28/00, 91/05), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.5.2015 sprejel

 

 

ODLOK

O ORGANIZIRANJU GASILSKO – REŠEVALNEGA CENTRA NOVO MESTO

 

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE
 •  

  1. člen

   

  Gasilsko – reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih nesrečah na območju Mestne občine Novo mesto, izven območja Mestne občine Novo mesto pa ob pogojih, ki jih določi ustanovitelj.

   

  Gasilsko – reševalni center Novo mesto je organiziran kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).

   

  Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

   

  2. člen

   

  Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.

   

   

  IME IN SEDEŽ

   

  3. člen

   

  Ime zavoda:                Gasilsko – reševalni center Novo mesto

   

  Sedež zavoda:           Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

   

  Skrajšano ime:           GRC Novo mesto

   

   

  DEJAVNOST

   

  4. člen

   

  Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

  C/33.120                popravila strojev in naprav C/33.190                popravila drugih naprav G/45.200               vzdrževanje in popravila motornih vozil G/46.690               trgovino na debelo z drugimi napravami in opremo G/47.789               drugo trgovino na drobno v drugih specializiranih prodajalnah H/49.410                cestni tovorni promet L/68.200                oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin M/71.129               drugo tehnično projektiranje in svetovanje M/71.200               tehnično preizkušanje in analiziranje O/84.240               dejavnosti za javni red in varnost O/84.250               zaščito in reševanje pri požarih in nesrečah P/85.5                    drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

   

  5. člen

   

  Zavod lahko za druge pravne in fizične osebe, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo, opravlja naslednje dejavnosti, vendar le v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne gasilske službe:

  • strokovno izobraževanje, usposabljanje in urejanje s področja zaščite, reševanja in gašenja;
  • vzdrževanje, servisiranje, tehnično pregledovanje in atestiranje gasilsko - tehnično reševalnih in zaščitnih naprav, sredstev, opreme in objektov;
  • proizvodnjo in trgovino na drobno z gasilsko, tehnično - reševalnimi in zaščitnimi napravami, sredstvi in opremo;
  • storitve in prevoze v cestnem prometu ter razne druge storitve z gasilsko-tehničnimi in zaščitnimi napravami, sredstvi in opremo;
  • izdelavo varnostnih protipožarnih načrtov in elaboratov;
  • požarno varovanje v podjetjih;
  • izvajanje požarnih straž v podjetjih in na prireditvah;
  • tehnično požarno varovanje (infranet);
  • naloge požarne preventive;
  • izvajanje službe inženiringa varnosti in zdravja pri delu.

   

   

  ORGANI ZAVODA

   

  6. člen

   

  Organa zavoda sta:

  • svet zavoda,
  • direktor – poveljnik,
  • strokovni svet.

   

  7. člen

   

  Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda.

   

  Svet zavoda ima pet članov. Tri člane imenuje ustanovitelj, en član je predstavnik delavcev zavoda in eden je predstavnik uporabnikov storitev zavoda.

    Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.

   

  Predstavnika uporabnikov storitev zavoda imenuje župan Mestne občine Novo mesto iz vrst neposrednih uporabnikov storitev zavoda.

   

  Mandat članov sveta traja štiri leta.

   

  Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. Člani sveta zavoda imenujejo izmed sebe predsednika sveta zavoda.

  8. člen

   

  Pristojnosti sveta zavoda so:

  • sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
  • sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
  • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
  • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
  • daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
  • sprejema letni plan opremljanja in usposabljanja,
  • imenuje direktorja – poveljnika s soglasjem ustanovitelja in na podlagi mnenja zaposlenih,
  • opravlja druge z zakonom ali statutom določene naloge.

   

  9. člen

   

  Direktor – poveljnik zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

   

  Direktor – poveljnik vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

   

  Direktor – poveljnik sklepa vse posle v imenu in za račun zavoda.

   

  Direktorja – poveljnika imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja in na podlagi mnenja zaposlenih, za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Za direktorja - poveljnika je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
  • da ima opravljen predpisan strokovni izpit,
  • da ima pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,
  • da ima pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva ali zaščite in reševanja,
  • da aktivno obvlada slovenski jezik,
  • da ima sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu.

   

  Predpisan strokovni izpit mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja – poveljnika oz. v enem letu od začetka izvajanja strokovnega izpita pri organu, ki je zadolžen za izvajanje teh izpitov.

   

  10. člen

   

  Direktor – poveljnik opravlja naslednje naloge:

  • kot poveljnik GRC Novo mesto organizira, vodi in usklajuje strokovno delo zavoda,
  • vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje zavoda,
  • skrbi za intervencijsko pripravljenost in vodi intervencije,
  • skrbi za brezhibnost gasilske zaščite in reševalne opreme,
  • predlaga temelje poslovne politike zavoda,
  • predlaga razvojni načrt in letni program,
  • sprejema ukrepe za izvajanje načrtov in programov,
  • pripravlja poslovna poročila,
  • izvršuje sklepe ustanovitelja in sveta zavoda,
  • v skladu s sprejetimi plani in načrti izvaja kadrovsko politiko ter sklepa pogodbe in dodatke k pogodbam o zaposlitvi delavcev,
  • sprejema organizacijske predpise, ki urejajo delo zavoda,
  • odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
  • zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju,
  • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom, tem aktom, statutom ali drugim splošnim aktom.

   

  11. člen

   

  Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih, ki ga vodi direktor – poveljnik.

  Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.

  Strokovni svet zavoda dela na sejah.

  Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče direktor – poveljnik v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.

   

  UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

   

  12. člen

   

  Ustanovitelj daje zavodu v upravljanje sredstva in premoženje, s katerimi je zavod upravljal pred uveljavitvijo tega odloka.

   

  Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju.

   

   

  SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

   

  13. člen

   

  Zavod pridobiva sredstva za delo iz:

  • proračuna ustanovitelja,
  • plačila za storitve in s prodajo blaga in storitev na trgu,
  • drugih virov v skladu s predpisi.

   

  Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

   

  14. člen

   

  Z morebitnim presežkom prihodkov nad odhodki zavoda lahko zavod razpolaga le po predhodnem soglasju ustanovitelja.  

   

  15. člen

   

  Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

   

  Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja.

   

  Pogodbe za opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanovitelja sklepa zavod samo po posebnem soglasju ustanovitelja. 

   

   

  SPLOŠNI AKTI ZAVODA

   

  16. člen

   

  Zavod ima statut.

   

  S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

   

  Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

   

  Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom in zakonom.

   

  Druge splošne akte sprejema svet zavoda, če statut za posamezne splošne akte ne določa drugače.

   

   

  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

   

  17. člen

   

  Zavod mora splošne in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom najkasneje v 60 dneh po uveljaviti tega odloka.

   

  Do uskladitve splošnih aktov z določili tega odloka se smiselno uporabljajo določbe do sedaj  veljavnih aktov zavoda, če niso v nasprotju z določbami tega odloka.

   

  18. člen

   

  Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do poteka njihovega mandata.

   

  19. člen

   

  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/00).

   

  20. člen

   

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

   

   

  Številka: 007-12/2015

  Novo mesto, dne 28. maja 2015

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Gregor Macedoni, l. r.                                                           

  nazaj