vodilna slika

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči in podaljšanju javnega razpisa

datum: 05. 06. 2015

Dolenjski uradni list 6 - 2015

OBVESTILO

 

o pridobitvi potrdila Evropske komisije  o prejemu povzetka o državni pomoči z 

identifikacijsko številko sheme pomoči in podaljšanju javnega razpisa

 


 

 

1. Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) župan Mestne občine Novo mesto obvešča, da je skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne    26. 5. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

 

Evropska komisija je Mestni občini Novo mesto dne 29. 5. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.

 

Shema državne pomoči »Ukrepi v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 – 2020«, se vodi pod identifikacijsko številko SA.41983(2015/XA).

 

2. Rok za prijavo na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2015, objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 5/2015 z dne 29. 5. 2015 se podaljša do vključno 10. 7. 2015.

 

 

 

Številka: 007-6/2015

Novo mesto, dne 4. junij 2015

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                

 

 

 

nazaj