vodilna slika

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mesto

datum: 05. 06. 2015

Dolenjski uradni list 6 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) in 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.5.2015, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP

o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v mestni občini novo mesto

 

I.

 

Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

 

II.

 

Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mestoza leto 2015.

 

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2015za vse uporabnike:

 

Greznice

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

Prevzem grezničnih gošč

0,3604

0,3946

 

 

 

Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2015 za vse uporabnike:

 

MKČN

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

Stroški izvajanja storitve v m3

0,3604

0,3946

 

Št. 35403-1/2015

Novo mesto, dne 28.5.2015

 

 Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

                  

 

nazaj