vodilna slika

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v mestni občini novo mesto

datum: 05. 06. 2015

Dolenjski uradni list 6 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13,18/15) in 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28.5.2015, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP

 

o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

 

 

Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, cene storitev se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe spitno vodoz vodnim povračilom za vse uporabnike:

 

Oskrba s pitno vodo

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

6,2677

6,8631

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

18,8031

20,5894

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

62,6770

68,6313

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

94,0155

102,9470

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

313,3850

343,1566

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

626,7700

686,3132

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.253,5400

1.372,6263

Vodarina v m3

0,4770

0,5223

 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vodeza vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

5,9155

6,4775

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

17,7465

19,4324

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

59,1550

64,7747

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

88,7325

97,1621

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

295,7750

323,8736

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

591,5500

647,7473

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.183,1000

1.295,4945

Stroški izvajanja storitve v m3

0,3713

0,4066

 

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenjakomunalne odpadne vodeza vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

 

 

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9428

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1428

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7142

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7141

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4283

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8565

Stroški izvajanja storitve v m3

0,4063

0,4449

 

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja storitve se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

 

 

 

 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0088

0,0096

Stroški izvajanja storitve na kg

0,0714

0,0782

SKUPAJ za kg

0,0802

0,0878

 

Razlika do potrjene cene izvajanja storitve se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

 

Št. 35403-2/2015

Novo mesto, dne 28.5.2015

 

 

                                                                                                                   Župan

                                                                                                  Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj