vodilna slika

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 

Na podlagi 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09,51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 6. 2015 sprejela naslednji

 

 

UGOTOVITVENI  SKLEP

 

1.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto ugotavlja:

 

  • da je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 28. 5.  2015 sprejel ugotovitveni sklep, da je prenehal mandat članu občinskega sveta Gregorju Klemenčiču, roj. 9. 6. 1976, Novo mesto, Kettejev drevored 14, zaradi odstopa;

 

  • da mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto preide na naslednjega kandidata z liste Slovenska demokratska stranka - SDS pod zaporedno številko 5;

 

  • da je naslednji kandidat na listi kandidatov Slovenska demokratska stranka - SDS za člane Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Peter Kostrevc, roj. 3. 7. 1970, Novo mesto, Dolenje Kamence 9A;

 

  • da je kandidat dne 11. 6. 2015 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

2.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 041-1/2015

Datum: 29. 6. 2015

 

 

                                                                                                             Predsednica

                                                                                                           Marjetica Žibert, l. r.

 

nazaj