vodilna slika

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07) ter na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7.2015 sprejel naslednji

 

 

P R A V I L N I K

o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah

v Mestni občini Novo mesto

 

 

1. člen

 

Na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto se zaradi izboljšave varnosti ljudi in njihovega premoženja uvede videonadzor.

 

Videonadzor se na posamezni javni površini uvede, če namena iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, in sicer s sklepom Občinskega sveta na predlog župana. Vsakokratni sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Videonadzor se lahko izvaja le pod pogoji in z omejitvami, določenimi v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in v tem pravilniku.

 

2. člen

 

Kamere, ki se nahajajo na lokacijah, določene v sklepu iz prvega člena tega pravilnika, morajo biti postavljene tako, da ne snemajo vhodov v stanovanjske in poslovne zgradbe brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov oz. stanovalcev in tako ne kršijo pravice do zasebnosti.

 

Videonadzorni sistem mora biti fizično tako zavarovan, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam.

 

3. člen

 

Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:

  • slikovni posnetek oseb,
  • datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja,
  • čas zadrževanja na nadzorovanem območju.

 

4. člen

 

Videoposnetki se tekoče avtomatsko brišejo oziroma se izbrišejo najkasneje v tridesetih dneh od nastanka.

 

Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku, se predajo policiji.

 

5. člen

 

Videoposnetke spremljajo na ekranu ali jih kasneje pregledujejo ter vodijo evidenco videonadzornega sistema uslužbenci oz. osebe, ki jih s pisnim pooblastilom določi župan ali pogodbeni obdelovalec skladno s pogodbo.

Upravljavec videonadzora vodi evidenco oz. poseben dnevnik dela videonadzornega sistema, iz katerega je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki iz evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

 

Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov, ki se ga pošlje informacijskemu pooblaščencu.

 

6. člen

 

Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno nameščeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad njim začne izvajati videonadzor in vsebuje naslednje informacije:

  • da se na določeni javni površini izvaja videonadzor,
  • naziv izvajalca videonadzora,
  • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območje, ki se snema.

 

7. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 061-5/2015

Novo mesto, 9. 7. 2015

 

 

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

nazaj