vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15 – pop.) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov

Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13 - v nadaljevanju pravilnik) se spremeni in dopolni prvi odstavek 7. člena tako, da se sedaj glasi:

»Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje in sicer za naslednje namene:

 • nakup pisarniškega materiala,
 • nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
 • nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje drugih osnovnih sredstev,
 • nakup drobnega inventarja,
 • potne stroške,
 • plačilo poštnih stroškov,
 • plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave,
 • plačilo za kliping s področja dela občine,
 • plačilo stroškov fotokopiranja,
 • plačilo tiska,
 • plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference,objave v medijih, propagandni material ..ipd.),
 • plačilo strokovne literature, časopisov, knjig in revij,
 • plačilo stroškov izobraževanja,
 • plačilo stroškov strokovne pomoči,
 • plačilo najemnin in ostalih stroškov za poslovne prostore,
 • obratovalni stroški poslovnih prostorov,
 • plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov,
 • plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja, …),
 • plačilo po pogodbah o delu,
 • plačilo stroškov študentskega servisa.«

 

2. člen

Doda se nov tretji odstavek v 7. členu pravilnika, ki se glasi:

»Sredstva za namene, določene v prvem odstavku tega člena se lahko porabijo zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov in v nobenem primeru za delovanje političnih strank.«

 

3. člen

Črtajo se drugi in tretji stavek v prvem odstavku 8. člena in drugi odstavek 8. člena pravilnika.

 

4. člen

Doda se nov 8.a člen pravilnika, ki se glasi:

»Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno leto svetniške skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto.

 

Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih podkontih proračuna občine na proračunskih postavkah, namenjenih delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter pisno obrazložijo plan porabe.

 

Po sprejetju odloka o proračunu se dodeljene pravice porabe za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike lahko skladno z odlokom o proračunu občine prerazporedijo na druge podkonte.«

 

5. člen

V prvem odstavku 11. člena pravilnika se na koncu stavka črta pika in se doda besedilo »s potekom mandata občinskemu svetu, občinskemu svetniku ali v primeru prenehanja svetniške skupine.«

 

Doda se nov tretji odstavek 11. člena pravilnika, ki se glasi:

»V letu, ko potekajo lokalne volitve, svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada pravica do uporabe finančnih sredstev do vključno meseca, v katerem so izvedene lokalne volitve.«

 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9003-2/2015

Novo mesto, 9. 7. 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj