vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini

Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020

 

 

 

 

1. člen

 

V 5. členu se v preglednici o vrstah pomoči in ukrepih pri:

UKREPU 2 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(15. člen, 43. člen)« doda naslednje besedilo: »(v skladu s 15. in 43. členom Uredbe Komisije 702/14/EU)«;

UKREPU 3 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(28. člen)« doda naslednje besedilo: »(v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/14/EU)«;

UKREPU 4 za besedilom ukrepa namesto navedbe »(29. člen)« doda naslednje besedilo: »(v skladu z 29. členom Uredbe Komisije 702/14/EU)«.

 

 

2. člen

 

V 12. členu se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/14, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/14«.

 

 

 

3. člen

 

V prvem odstavku 24. člena se pred besedilom doda zaporedna številka (1).

 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku«.

 

 

4. člen

 

V 26. členu se doda nov prvi  odstavek, ki se glasi:

»(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu«.

 

V drugem odstavku 26. člena se pred besedilom doda zaporedna številka (2).

 

 

5. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-6/2015

Novo mesto, dne 28. 5. 2015

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.                                                              

 

 

 

 

nazaj