vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2015

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 101/13), Zakona za uravnoteženje javnih financ  (Uradni list RS, št.40/12, 55/12 Skl.US, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1,  63/13-ZOsn-I,  63/13-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13,18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8.  redni seji dne 9. julija 2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (DUL št. 3/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»2. člen

(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

rebalans 2015

rebalans 2015 2

 

rebalans 2015 3

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

 

 

2. člen

(Uveljavitev odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.

 

Številka: 4120-3/2014

Novo mesto, dne 9. julija 2015

 

 

 Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj