vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12), 17. člena Zakona o prekrških -ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11–UPB-8, 21/13 in 111/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9.7.2015 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin

 

1. člen

 

V Odloku o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05 - v nadaljevanju: Odlok) se v 15. členu pri enajsti alineji drugega odstavka pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»– pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev:

1. mladoletnim osebam,

2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.«

 

2. člen

 

V prvem in drugem odstavku 33. člena se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 evrov«.

 

3. člen

 

V prvem in drugem odstavku 34. člena se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.

 

4. člen

 

V 35. členu se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 evrov«.

 

5. člen

 

V 36. členu se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.

 

6. člen

 

37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem določil 9., 10., 11. in 13. člena ter prvega odstavka in četrte, pete, sedme, devete, desete in enajste alineje drugega odstavka 15. člena ter prvega odstavka in tretje ter četrte alineje drugega odstavka ter druge alineje tretjega odstavka 17. člena tega odloka opravljajo občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.

Nadzor nad izvajanjem določil prve, druge, tretje, šeste, osme in dvanajste alineje drugega odstavka 15. člena ter prve in druge alineje drugega odstavka ter prve alineje tretjega odstavka 17. člena tega odloka opravljajo občinski redarji Mestne občine Novo mesto.«

 

6. člen

 

Vsa ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

7. člen

 

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-15/2015

Novo mesto, dne 9.7.2015

     Župan

Mestne občine Novo mesto

     Gregor Macedoni, l.r.                                                                                               

nazaj