vodilna slika

Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo mesto

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 28. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9. 7. 2015 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

S T A T U T A

Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

 

V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 - v nadaljevanju statut) se  črta 61. člen.

 

2. člen

 

Doda se nov drugi odstavek v 68. členu statuta, ki se glasi:

»Način izvajanja nalog se podrobneje določi z odlokom.«

 

3. člen

 

Črta se drugi odstavek 69. člena statuta.

 

4. člen

 

Črta se drugi odstavek 72. člena statuta.

 

5. člen

 

Spremeni se tretji odstavek 73. člena statuta, tako da se sedaj glasi:

»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«

 

6. člen

 

Prvi odstavek 77. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«

 

Drugi in tretji odstavek 77. člena statuta se črtata, tako da 4. odstavek sedaj postane 2. odstavek.

 

7. člen

 

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka:       007-18/2015

Novo mesto, 9. 7. 2015

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj