vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/2

datum: 07. 06. 2024

Dolenjski uradni list 15 - 2024.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/2

1. člen

(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/2 (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen

(območje načrtovanja)

(1) Območje OPPN (v nadaljevanju: območje) se nahaja v severnem delu naselja Novega mesta, zahodno od Ljubljanske ceste (regionalna cesta R3-651/0252 Priključek NM Zahod-NM Bučna vas) ter severno od predvidene trase za izgradnjo nove priključne ceste v okviru zahodne obvoznice Novega mesta (DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline - Uradni list RS, št. 102/12).

(2) Območje OPPN obsega okvirno 3,3 ha in zajema zemljišča oz. njihove dele s parcelnimi številkami 224, 225/1, 225/2, 226/1, 227, 228/1, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/5, 235/4, 235/3, 235/6, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 490, 491, 492, 493, 495, 498/1, 498/3, 498/2, 499/1, 499/2, 500/1, 501/1, 1135/18, 1138, 1145, vse k. o. 1454 – Daljni Vrh.

(3) Območje je z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – UPB; v nadaljevanju OPN) v celoti opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra naselij. Nahaja se znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako NBV_05_OPPN.

(4) Območje je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

3. člen

(predmet načrtovanja)

(1) Z OPPN se načrtuje ureditev osrednjega območja centralnih dejavnosti, ki se nameni bivanju, oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim po pogojih, ki jih za območje EUP z oznako NBV_05_OPPN določa OPN.

(2) Pri načrtovanju se v enoti urejanja prostora zagotovi ustrezne navezave na javno cestno omrežje, predvidi ureditve za pešce, kolesarje in druge trajnostne oblike prometa v območju in jih funkcionalno navezati v sosednje enote urejanja prostora. Za prometno povezanost se načrtuje notranjo mrežo dostopnih poti in površin za mirujoči promet.

(3) Za obstoječi stanovanjski objekt na parc. št. 499/1 in 498/2, obe k.o. 1454-Daljni Vrh, se določijo usmeritve za njegovo redno rabo in izboljšanje z vidika rekonstrukcije, dozidave ali nadomestne gradnje ter ustreznejšega prometnega priključka na javno prometno omrežje.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora, podatki veljavnih prostorskih izvedbenih aktov v območju in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.

(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pripravijo v obsegu in vsebini, ki je predpisan z ZureP-3 in je prilagojen namenu pozidave območja z določitvijo rešitev in ukrepov, ki omogočajo skrbno tehtanje javnih koristi in zasebnih interesov. Rešitve predvidijo:

 • vrsto in namen pozidave,
 • način pozidave območja z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanističnega in arhitekturnega vidika,
 • način zagotovitve finančnih virov in drugih ukrepov,
 • nosilce izvedbe pozidave območja.

(3) Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev se pripravijo v več variantnih rešitvah.

(4) Za načrtovanje prostorskih rešitev se proučijo in po potrebi upoštevajo strokovne podlage, ki so bile predhodno izdelane in pridobljene v postopku priprave veljavnih prostorskih izvedbenih aktov v območju. Kot izhodišče strokovnih podlag se uporabijo že izdelane Strokovne podlage za pripravo OPPN Bučna vas – zahod/1, št. P-2019/39, november 2020, izdelovalec GPI d.o.o., Novo mesto, ki se ob preučitvi in iskanju rešitev za umeščanje objektov investitorja vsebinsko dopolnijo.

(5) V postopku priprave OPPN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev.

(6) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

5. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in okvirnih rokih:

 • izdelava izhodišč za osnutek OPPN;
 • objava izhodišč za osnutek na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (najmanj 7 dni), možna pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (30 dni);
 • izdelava osnutka OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN;
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega OPPN;
 • arhiviranje gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu.

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področja prostorskega razvoja, ohranjanja narave in voda; gp.mnvp@gov.si;
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – področja okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti; gp.mope@gov.si;
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana – področja cestnega, železniškega in letalskega prometa; gp.mzi@gov.si;
 • Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana – področji obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred požarom; glavna.pisarna@mors.si;
 • Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – področje javnega zdravja; gp.mz@gov.si;
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana – področje javnih komunikacijskih omrežij; gp.mdp@gov.si.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področji varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste ter distribucije zemeljskega plina; mestna.obcina@novomesto.si;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto – področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki; info@komunala-nm.si;
 • Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mest – področje energetike; info@elektro-ljubljana.si;
 • ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana – področje energetike; info@eles.si
 • Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana – področje energetike; info@plinovodi.si;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto – področje elektronskih komunikacij; info@telekom.si in spletni obrazec vloge - https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/mnenje-soglasje;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@telemach.si;
 • T2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@t 2.net.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznani tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – področje voda; gp.drsv nm@gov.si.

(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Bučna vas z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo izhodišč za osnutek na spletni strani občine ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira zasebni pobudnik.

10. člen

(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563 0118/2024-2, z dne 9. 4. 2024 v postopku OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz te točke, se skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani MONM (https://novomesto.si/).

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

Št. 350-0023/2022 (515)

Novo mesto, dne 3. junija. 2024

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj