vodilna slika

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto

datum: 05. 06. 2024

Dolenjski uradni list 14 - 2024.

Na podlagi 24.člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21-odl.US, 123/21, 44/22, 130/22-ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Novo mesto (DUL št. 14/2019 - UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto, na 14. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel

PRAVILNIK

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, vrste pomoči s posameznimi ukrepi, pogoje in upravičence do pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva  in podeželja v Mestni občini Novo mesto.

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:

 • državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2607 z dne 22. novembra 2023 o popravku Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 2023/2607 z dne 23. 11. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472),
 • pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2831/2023);
 • pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013) ter
 • druge ukrepe občine.

2. člen

(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

3. člen

(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev, pri čemer se pri slednji obliki kot znesek pomoči upošteva bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomoči.

4. člen

(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

(1)   »pomoč« pomeni ukrep iz 10. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(2)   »mikropodjetje« pomeni fizično in pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila za mikropodjetje iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(3)   »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 7. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(4)   »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(5)   »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 45. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(6)   »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 35. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(7)   »kmetijsko gospodarstvo« pomeni subjekt iz 2. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – ODL. Us, 123/21, 44/22, 130/22 – zpoMk-2, 18/23 IN 78/23; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);

(8)   »nosilec kmetijskega gospodarstva« pomeni nosilca iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu;

(9)   »mladi kmet« pomeni kmeta iz poglavja 4.1.5 Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletnem mestu skupne kmetijske politike;

(10)  »podjetje v težavah« pomeni fizično in pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1);

(11)  »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni začetek izvajanja projekta ali dejavnosti iz 53. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;

(12)  »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami« pomenijo vremenske razmere iz 2. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472; 

(13) »druge slabe vremenske razmere« so vremenske razmere iz 41. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472; 

(14)  »intenzivnost pomoči« pomeni odstotek iz 12. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472; 

(15)  »škodljivi organizem rastline« pomeni organizem iz 43. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;  

(16)  »nezahtevna agromelioracija« pomeni agromelioracijo iz četrtega odstavka 78. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);

(17)  »investicijska dela« pomenijo dela iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;  

(18)  »zaščitena žival« pomeni žival iz 47. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;  

(19)  »naravne nesreče« pomenijo pojave iz 38. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472; 

(20)  »enotno podjetje« pomeni fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so med seboj povezane v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 oziroma drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2831/2023;

(21)  »primarna proizvodnja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« pomeni dejavnosti iz točke (b) prvega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27.junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjena u Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014).

 

5. člen

(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:

VRSTE POMOČI

UKREPI

Državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472

UKREP 1: Pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. in 53. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (36. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

Pomoč de minimis  v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013

UKREP 5: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji – de minimis

 

Pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 

UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Ostali ukrepi občine

UKREP 8: Dodelitev enkratne denarne pomoči za šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovno izobraževalnih programih s področja kmetijstva

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

6. člen

(upravičenci do pomoči)

(1)   Upravičenci do pomoči so:

 1. kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju občine ter so mikropodjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji pri ukrepih 1, 3, 4 in 5, pri ukrepu 2 pa dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ali gozdarstvu;
 2. pri ukrepih 6 in 7 so to nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
 3. pri ukrepu 8 dijaki, ki se šolajo v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih kmetijske smeri in imajo stalno prebivališče v občini;
 4. pri ukrepu 9 in združenja, ki so registrirana po zakonu, ki ureja delovanje društev in je njihova dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register), delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine, imajo urejeno evidenco o članstvu ter izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju občine.

7.         člen

(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

(1)   Do pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 niso upravičeni subjekti, ki so:

 • naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 • podjetja v težavah.

(2)   Pomoč po tem pravilniku se ne dodeli:

 • za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
 • če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3)   Pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.

8. člen

(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1)   Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu, na občinski spletni strani in na občinski oglasni deski skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter s tem pravilnikom.

(2)   V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3)   Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

9. člen

(spodbujevalni učinek pomoči)

 1. Za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če upravičenec pisno vlogo za pomoč vloži pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek se pri ukrepih 2 in 3 ne zahteva spodbujevalni učinek pomoči.

(3)   Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • ime fizične osebe oziroma naslov pravne osebe;
 • velikost podjetja ter druge podatke o nosilcu (KMG MID – identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ID – identifikacijska številka za davčno številko, TRR – transakcijski račun);
 • opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
 • lokacijo projekta ali dejavnosti;
 • seznam upravičenih stroškov;
 • vrsto (nepovratna sredstva ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost;
 • izjave vlagatelja glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika ter
 • izjave vlagatelja o dodeljenih in/ali zaprošenih sredstvih pri drugih dajalcih pomoči za iste upravičene stroške.

 

10. člen

(dodelitev sredstev)

 1. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan, odloča pooblaščena oseba.
 2. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa/odločbe. Odločitev župana je dokončna.
 3. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
 4. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa/odločbe.

11. člen

(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

 • dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
 • druga dokazila o opravljeni storitvi, določena z javnim razpisom.

12. člen

(združevanje pomoči)

(1)   Največja intenzivnost pomoči in najvišji znesek pomoči po posameznih ukrepih iz 13. do 18. člena tega pravilnika ne smejo preseči intenzivnosti pomoči in najvišjih zneskov pomoči iz 4., 14., 15., 28., 36. in 53. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija).

(2)   Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s takim združevanjem ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.

(3)   Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrt SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKSJ) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2024/946 z dne 18. januarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila (UL L št. 2024/946 z dne 26.3.2024), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.

(4)   Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.

 

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2022/2472

13. člen

UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

(1)   Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

 • izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobrobit živali;
 • vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, varčevanjem z vodo;
 • prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika ter spodbujanje trajnostne energije in energijske učinkovitosti;
 • prispevanje k trajnostnemu krožnemu biogospodarstvu ter spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij;
 • obnova proizvodnega potenciala prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov rastlin, zaščitenih živali;
 • prispevanje k zaustavitvi in obnovi trenda izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov od kemikalij;
 • vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z vodo.

(2)   Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup plačilnih pravic;
 • nakup in zasaditev letnih rastlin;
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 • nakup živali;
 • ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
 • dela in opremo za namakanje;
 • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • naložbe v proizvodnjo biogoriv in energije iz obnovljivih virov;
 • obratna sredstva.

(3) Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 (UL L št. 2024/1143 z dne 23. 4. 2024), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1308/2013), tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo Unije iz navedene uredbe.

(4) Intenzivnost pomoči znaša do 65% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Intenzivnost pomoči se lahko poveča na največ 80% za naložbe mladih kmetov. Najvišji znesek dodeljene pomoči na upravičenca se lahko določi z javnim razpisom.

 (5) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

 • Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
 • Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

14.       člen

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v kmetijska gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

(2) Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje, nakupa ali rekonstrukcije nepremičnin na kmetijskem gospodarstvu, razen nakupa zemljišč;
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do tržne vrednosti sredstva;
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (preventivni ukrepi, npr. protitočne mreže…),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Pogoji za dodelitev pomoči:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (gradbeno dovoljenje, mnenje o skladnosti posega s prostorskimi akti, soglasje lastnika zemljišča v primeru zakupa);
 • priloga projektne dokumentacije za izvedbo naložbe, če je s posebnimi predpisi za to področje to potrebno;
 • za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu so predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči;
 • ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

(4) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

15.       člen

Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnih površin na območju občine. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

(2) Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov za ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

(3) Pogoji za dodelitev pomoči:

 • ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških (predračun/račun), če je s posebnimi predpisi za to področje to potrebno;
 • kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
 • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.

(4) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

16.       člen

UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih  in gozdnih zemljišč (15. in 53. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejša raba oziroma lažja obdelava kmetijskih in gozdnih zemljišč.

(2) Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskih pregledov.

(3) Pogoji za dodelitev pomoči:

 • načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki),
 • mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe,
 • predračun (ocena upravičenih stroškov).

(4) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.

(5) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

17. člen

UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (36. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

(1) Namen ukrepa:

 • ohranjanje in varovanje značilnosti kulturne in naravne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju;
 • varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kot so kmetijska poslopja: kašča, kozolec, skedenj, itd.).

(2) Upravičeni stroški:

 • stroški naložbe v opredmetena sredstva v ohranjanje kulturne dediščine – arheoloških ali zgodovinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • investicijska dela.

(3) Pogoji za pridobitev:

 • stavba mora biti vpisana v register nepremičnine kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali zaščiten z občinskim odlokom o varstvu kulturne dediščine;
 • ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno;
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe;
 • predračuni, računi oziroma dokazila o plačilu upravičenih stroškov.

(4) Pri naložbah, za katere se dodeli pomoč, se upoštevajo prepovedi in omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013, tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo Unije iz navedene uredbe.

(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za upravičene stroške iz druge alineje drugega odstavka tega člena je 10.000 EUR letno na upravičenca. Najvišji znesek dodeljene pomoči na upravičenca se lahko določi z javnim razpisom.

18. člen

UKREP 4 : Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)

(1) Cilj pomoči je sofinanciranje dela stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

 • naravnih nesreč;
 • slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer;
 • bolezni živali ali škodljivih organizmov rastlin ter
 • zaščitenih živali.

(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Upravičeni stroški so stroški zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

(4) Pogoji za pridobitev je veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

(5) Pomoč po tem pravilniku skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 70% upravičenih stroškov.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013

19. člen

(splošne določbe)

(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji. Pomoč se ne dodeli:

a) za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

b) če se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki:

 • nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali države,
 • so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(3) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, dodeljen kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornje meje iz tretjega a odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ter nacionalne in sektorske omejitve za Slovenijo iz Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

(4) Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči.

(5) Občina hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve zadnje pomoči po tem pravilniku.

20. člen

(kumulacija pomoči de minimis)

(1) Poleg pomoči de minimis po tem pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.

(2) Če je upravičenec razen v primarni kmetijski proizvodnji dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2831/2023, se pomoč de minimis, dodeljena za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim na področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2831/2023, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 2831/2023, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2831/2023.

(3) Če je upravičenec razen v primarni kmetijski proizvodnji dejaven v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/204.

21. člen

UKREP 5: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji (Pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013)

(1) Cilj pomoči je izboljšanje naravnega okolja, varstva zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje.

(2) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.

(3) Pomoč se dodeli za sofinanciranje stroškov nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, inhibitorjev nitrifikacije dušika in sredstev za zmanjševanje kislosti tal.

(4) Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli zgornjo mejo pomoči ter nacionalno in sektorsko omejitev iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika. Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.

(5) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:

 • kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • predračun oziroma dokazilo o nastalih stroških, ki se glasijo na ime upravičenca;
 • morebitna dodatna dokazila, določena z vsakoletnim javnim razpisom.

22. člen

(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1)   Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(2)   Vlagatelj mora k vlogi predložiti:

 • pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
 • pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis, ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
 • seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja;
 • izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo drugi in tretji odstavek 19. člena tega pravilnika;
 • ostale zahteve, določene z javnim razpisom.

(3)   Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:

 • da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013;
 • o odobrenem znesku pomoči de minimis.

(4) Občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri višino že dodeljene pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 za posameznega upravičenca v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno za finance.

(5) Za upravičence, ki so enotno podjetje, občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornje meje iz tretjega a odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

(6) Občina v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

IV. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2831/2023

23.       člen

(splošna določila de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 2831/2023)

(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 • primarne proizvodnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v 5. členu, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013;
 • predelave in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

a)     če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b)    če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoznimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, mala in sredne velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj ali likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2831/2023, ne sme preseči 300.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.

24. člen

(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v Skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. 12. 2023 o uprabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetjam ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 2023/2831 z dne 15.12.2023).

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do zgornje meje 300.000 v katerem koli triletnem obdobju.

25. člen

(obveznosti prejemnika do pomoči in občine)

(1) Prejemnik podpore mora imeti z nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:

 • pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 ali drugih odredb de minimis v predhodnih dneh in v tekočem proračunskem letu,
 • pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošeni) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
 • seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
 • izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka 23. člena tega pravilnika,
 • občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika o odobrenem znesku de minimis pomoči in da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831,
 • dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma odobritve pomoči.

26. člen

UKREP 6: Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost – de minimis

(1) Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

(2) Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

(3) Neupravičeni stroški:

 • plačila davkov, raznih taks in režijskih stroškov;
 • stroški zavarovanj, plačila obresti;
 • vse investicije, ki se izvajajo izven občine.

(4) Upravičenci do pomoči:

 • Kmetijska gospodarstva, ki se glede na registracijo dejavnosti ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Novo mesto.
 • Društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register) in imajo evidenco o članstvu, delujejo na območju Mestne občine Novo mesto oziroma združujejo člane iz občine Novo mesto.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost na kmetiji se mora izvajati vsaj pet let po zaključeni naložbi;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.

(6) Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov, najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom, ne glede na določilo iz prve alineje, se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis iz 6. odstavka 23. člena tega pravilnika.

27. člen

UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

(2) Upravičenci do pomoči:

 • člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Mestne občine Novo mesto in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:

 • dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve;
 • program izvajanja izobraževanja in usposabljanja s predračunom stroškov.

(4) Upravičeni stroški:

 • kritje stroškov usposabljanja in izobraževanja v programih, ki se nanašajo na izvajanje dopolnilnih dejavnosti (predelava in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu) ali nekmetijske dejavnosti na kmetijah;
 • svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani in ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški (davčno svetovanje, redne pravne storitve, oglaševanje);
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
 • kritje stroškov tečajev oziroma izobraževanj za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije.

(5) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetiji ter predelavo in trženjem.

(6) Vsebi in način izvedbe izobraževanja in usposabljanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec storitve, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca se določijo v javnem razpisu.

(7) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 23. člena tega pravilnika.

 

V. OSTALI UKREPI OBČINE

28. člen

UKREP 8: Dodelitev enkratne denarne pomoči za šolanje v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva

(1) Namen in cilj ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v rednih programih, povezanih s kmetijstvom, v katerega so vključeni predvideni nasledniki kmetijskih gospodarstev na območju Mestne občine Novo mesto. Cilj je dvig ravni izobrazbe predvidenih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev.

(2) Predmet podpore je dodelitev pomoči za nakup literature ter plačilo stroškov, ki nastanejo v okviru rednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih.

(3) Upravičenci do pomoči so dijaki, ki se šolajo v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih, povezanih s kmetijstvom, ki imajo stalno prebivališče na kmetiji v Mestni občini Novo mesto, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

(4) Pogoj za dodelitev sredstev pomoči je priložena dokumentacija:

 • izjava nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo upravičenec pomoči prevzemnik kmetije;
 • kopija zadnjega šolskega spričevala;
 • potrdilo o vpisu;
 • potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
 • potrdilo o prejemanju štipendije (če jo prosilec prejema).

(5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz  kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

(6) Višina pomoči na upravičenca se določi z javnim razpisom.

29. člen

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

(1) Namen in cilj podpore je sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki po povezani s kmetijstvom in razvojem podeželja z namenom spodbujanja k ohranjanju tradicije med podeželskim prebivalstvom ter krepitev človeških virov, povečevanje prepoznavnosti društva v lokalnem območju ali širše.  Za njihovo delovanje se poleg lastnih prihodkov zagotavljajo dodatna finančna sredstva v proračunu občine.

(2) Upravičenci do pomoči:

 • društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register) in imajo evidenco o članstvu,
 • delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine,
 • izpolnjujejo pogoje in merila javnega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,
 • izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju občine in o tem vodijo evidenco.

(3) Upravičeni stroški:

 • materialni in obratovalni stroški za delovanje društva;
 • izobraževalne vsebine splošnega pomena za ohranjanje kmetijstva in razvoj podeželja, namenjena splošni javnosti;
 • promocija dejavnosti društva, pomembna za razvoj podeželja, npr. zgibanke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani brez navajanja informacij o proizvajalcih kmetijskih proizvodov, članih ali nečlanih društva, ali o kmetijskih proizvodih, blagovnih znamkah ali poreklu;
 • organizacija netržnih razstav, prikaz običajev.

(4) Pogoji za pridobitev pomoči:

 • dokazilo o registraciji društva;
 • evidenca števila članov društva;
 • upravičenci morajo biti registrirani za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ali spodbujanja razvoja podeželja;
 • upravičenci morajo imeti sedež na območju Mestne občine Novo mesto;
 • letni program predvidenih nepridobitnih aktivnosti.

(5) Pomoč se ne dodeli:

 • za prijavljeni program za katerega so bila že pridobljena sredstva na drugih razpisih občine;
 • programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
 • izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.

(6) Intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov iz prijavljenega programa. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.

VI. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI

30. člen

(1) Sredstva pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.

(2) V javnem razpisu se podrobneje določijo merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku.

(3) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.

(4) V javni razpis se določi višina razpoložljivih sredstev, kot to določa Odlok o proračunu občine.

(5) Glede na višino razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog z upravičenimi naložbami, se vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižajo.

VII. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

31.       člen

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Upravičenec sredstev mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma navede višino sredstev, ki jih je za isti namen prejel iz drugih virov.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če se ugotovi:

 • da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena;
 • da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke;
 • da je upravičenec iz istega naslova za isti namen že pridobil finančna sredstva;
 • da upravičenec pomoči projekta ne izvede.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) V primeru, da upravičenec odobrenih sredstev v pogodbeno določenem roku ne izkoristi, bodisi, da je le tega iz neupravičenih razlogov zamudil, bodisi, da se ugotovi kršenje pravil razpisa, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(5) Kljub odobritvi sredstev se teh upravičencu ne izplača, če:

 • upravičenec do predvidenega roka v pogodbi projekta ne izvede;
 • upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti iz 1. odstavka 7. člena tega pravilnika;
 • če se naknadno ugotovi, da upravičenec ob sklenitvi pogodbe ni podal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave ali so naknadno zaznane druge nepravilnosti in kršitve;
 • se ugotovi, da upravičenec ne plačuje prispevkov ali je davčni dolžnik.

VIII. HRAMBA DOKUMENTACIJE

32. člen

(1)   Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2)   Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

IX. KONČNE DOLOČBE

33. člen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015-2020 (DUL, št. 4/2015 in 8/2015).

34.       člen

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 007-0007/2024- 11

Novo mesto, dne 30. 5. 2024

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj