vodilna slika

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 04. 06. 2024

Dolenjski uradni list 13 - 2024.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr. ), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl., 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 30. 5. 2024 sprejel

ODLOK

o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto določijo:

 • ureditev mirujočega prometa,
 • pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,
 • pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu.

2. člen

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1.    pristojni organ je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za področje prometa,

2.    ožje mestno središče zajema območje od križišča Seidlove ceste z Rozmanovo ulico do zaključka Glavnega trga ob Kandijskem mostu,

3.    prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6. do 8. ure zjutraj in od 13. do 16. ure popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice,

4.    dostavni čas je čas, predviden za opravljanje dostave znotraj območja za pešce, ter traja vsak dan od 6.00 do 10.00 ure,

5.    lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,

6.    pajek je posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila,

7.    dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme (elektronsko plačilo),

8.    parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parkiranja na določenem območju na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja,

9.    parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku,

10.   elektronsko plačilo je plačilo parkirnine z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na parkomatu,

11.   parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov,

12.   dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe občinske ceste za promet motornih vozil, kjer je ta omejen, pravico do prevoza v območje za pešce ter pravico do uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta skladno z določbami tega odloka, in se pridobita v upravnem postopku v skladu z določbami tega odloka,

13.   elektronska kartica je kartica, ki omogoča dvig premičnih zapornic in je namenjena za potrebe vstopa v garažno hišo,

14.   sistem premičnih zapor (potopni stebrički) je sistem, ki omogoča vstop v območje za pešce z branjem registrskih tablic, preko klica ali preko daljinca,

15.   cone so posamezna območja znotraj Mestne občine Novo mesto, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil,

16.   parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj posamezne cone in zajema posamezne ulice in ceste, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto,

17.   stanovanjska enota je stanovanje ali več stanovanj, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,

18.   označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja,

19.   javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil,

20.   parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila,

21.   javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti Mestne občine Novo mesto in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine,

22.   nujne življenjske potrebščine so kruh, jajca, mlečni izdelki, meso in druga hitro pokvarljiva prehrana ter zelenjava in sadje,

23.   nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno potrebne za varno uporabo objekta,

24.   souporaba avtomobila je storitev, ki jo opravlja gospodarski subjekt, ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije,

25.   taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah, dostavo in prevoz po občinskih cestah,

26.   krajevno običajen način predstavlja obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja in obsega najmanj objavo na spletni strani Mestne občine Novo mesto,

27.   mehanska naprava za označitev časa parkiranja je naprava, ki prireja čas parkiranja,

28.   osebe, ki izvajajo nadzor nad plačevanjem parkirnine, so uslužbenci Mestne občine Novo mesto za urejanje prometa na javnih parkiriščih.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA

1. Dostava v območje za pešce z vozili, ki presegajo najvišjo dovoljeno maso

3. člen

(1) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave v območje za pešce z vozili, ki presegajo najvišjo dovoljeno maso določeno s prometno signalizacijo, v katerem se določijo pogoji dostave. V dovoljenje se lahko vključi do največ štiri vozila, ki lahko dovoljenje uporabijo, vendar ne istočasno.

(2) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovoljenja za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(3) Za izvajanje dostave v primerih iz prvega odstavka tega člena se plača taksa v skladu z odredbo.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.

2. Mirujoči promet

4. člen

(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:

 • parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste,
 • posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča),
 • javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.

(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila in so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo promet, in s tem odlokom.

5. člen

Občinski svet Mestne občine Novo mesto z odredbo določi:

 • javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
 • posamezne cone,
 • upravičence do parkiranja, število dovolilnic na stanovanjsko oziroma poslovno enoto in višino takse,
 • območja za pešce,
 • višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini,
 • čas, v katerem se plačuje parkirnina,
 • višino stroškov odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil ter vozil, na katerih je nameščena naprava, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu ali s prometno ureditvijo,
 • višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic, parkirnih abonmajev in dovoljenj ter druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, dostavo in prevozom po občinskih cestah.

6. člen

(1) Župan lahko posameznikom izda sklep o znižanju plačila parkirnine, v kolikor gre za časovno omejeno parkiranje, do maksimalno enega parkirnega dne.

(2) Župan lahko izda sklep o začasni izločitvi javne parkirne površine iz plačevanje parkirnine, v kolikor gre za podporo dogodkom, katerih organizator oziroma soorganizator je Mestna občina Novo mesto.

(3) Župan lahko s sklepom posamezna parkirna mesta izvzame iz sistema javnega parkiranja.

(4) Župan lahko na podlagi sprejetih kriterijev izda sklep o znižanju cene za celoletno parkiranje do 35%, če je tak sklep v interesu urejanja celovite prometne politike.

(5) Župan lahko s sklepom določi pridobitev prenosljivih dovolilnic za nosilce turistične dejavnosti, ki izvajajo prenočitvene storitve v območju ožjega mestnega središča, pri čemer je višina takse za to dovoljenje 50 % višja od dovoljenja za parkiranje za nosilce dejavnosti na posameznem parkirnem območju. S tem dovoljenjem se sme parkirati zgolj izven območja, kjer je določeno, da se parkira samo z dovolilnicami za stanovalce (S območja iz odredbe).

7. člen

Župan natančneje določi:

 • vrste dovolilnic in dovoljenj,
 • obrazce dovolilnic in dovoljenj,
 • velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj.

3. Ureditev parkiranja vozil

8. člen

(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno proti plačilu parkirnine in za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino (uporabnik javne površine). Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega prostora.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.

(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.

(4) Izjema od prejšnjega odstavka tega člena predstavljajo uporabniki javnih parkirnih površin pod zapornicami, uporabniki z zakupljenim parkirnim abonmajem in veljavno pravilno nameščeno dovolilnico.

(5) Uporabnik vozila iz prvega odstavka tega člena, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z dokazilom o plačilu parkirnine, in ki je bil s strani  oseb, ki izvajajo pregled nad plačevanjem parkirnine, z obvestilom na vozilu obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila o neplačilu parkirnine na vozilu plača dnevno parkirnino v višini 20 eurov.

(6) V primeru plačila dnevne parkirnine v višini 20 eurov v roku osmih dni od prejema obvestila o neplačilu parkirnine, se  predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine ne poda.

9. člen

(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda, razen v primeru elektronskega načina označitve časa prihoda.

(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali pa plačati parkirnino skladno z 8. členom tega odloka. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša brezplačni čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

10. člen

(1) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih prostorih ali na označenih parkirnih prostorih za parkiranje osebnih vozil, razen, kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih prostorov iz tega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu.

(2) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.

(3) Za uporabo parkirnih prostorov, ki so namenjena izključno parkiranju koles in električnih skirojev, se parkirnina ne plačuje.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

11. člen

Invalidi lahko na parkirnem mestu označenem za invalide, kjer je obvezno plačilo parkirnine, brezplačno parkirajo svoja vozila za čas določen s prometno signalizacijo, pri tem morajo upoštevati določbe 9. člena tega odloka, ki veljajo za brezplačno parkiranje.

12. člen

(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na avtobusno postajo Novo mesto in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na avtobusno postajo Novo mesto in z nje uporabljajo le določene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretoka prometa.

(2) Pristojni organ lahko določi posamezne ceste ali dele cest, na katerih je iz kategorije vozil avtobusov dovoljena vožnja izključno za avtobuse mestnega potniškega prometa.

(3) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne.

(4) Lastnik oziroma upravljavec avtobusne postaje Novo mesto je dolžan o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju tretjim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 600 eurov.

13. člen

(1) Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo tudi imetniki parkirnih dovolilnic, če je s prometno signalizacijo tako določeno.

(2) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.

(3) Ko je z odredbo kot upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni določen stanovalec, mora hkrati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima stalno na območju cone ali je tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča na območju cone,
 • je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
 • je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), ki jih izkaže v postopku izdaje dovoljenja o pravici uporabe parkirnega mesta.

(4) Prenos parkirne dovolilnice na drugega uporabnika, ki ni naveden v dovoljenju za parkiranje, ni dovoljen.

(5) Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic omeji v dovoljenju na območje, ki je ožje od območja cone, in sicer glede na območje njihovega stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča oziroma glede na sedež poslovnega subjekta.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena.

14. člen

(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, razen na območjih kratkotrajnega parkiranja, fizičnim in pravnim osebam izda pristojni organ.

(2) Dovoljenje za parkiranje iz prejšnjega odstavka se izkazuje s parkirno dovolilnico.

15. člen

(1) Če je za izdajo dovoljenja za parkiranje predpisano plačilo takse, se le ta plača pred izdajo dovolilnice iz prejšnjega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(2) Parkirna dovolilnica za stanovalce na podlagi dovoljenja o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za obdobje plačane takse. Stanovalec z začasnim prebivališčem na območju cone, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas prijave začasnega prebivanja v coni in plača sorazmeren del takse po mesecih.

4. Prepoved parkiranja

16. člen

(1) Poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, je prepovedano parkirati:

 • na površinah za kolesa,
 • na javnih zelenih površinah in na drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
 • na javni površini ali drugi površini v lasti Mestne občine Novo mesto, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve,
 • na javni površini in drugi površini v lasti Mestne občine Novo mesto, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z alinejami prejšnjega odstavka.

5. Območja za pešce

17. člen

(1) Na območju za pešce je dovoljen promet uporabnikom, kot jih določa vsakokrat veljavni zakon, ki ureja področje cestnega prometa ter:

 • vseh drugih intervencijskih vozil za izvajanje nujnih ukrepov,
 • vozil izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb  za izvajanje nalog na območju,
 • vozil na električni pogon Mestne občine Novo mesto, ki opravljajo prevoz potnikov na območju mestnega središča,
 • vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov in
 • vozil, namenjena izvajanju protokolarnih dejavnosti Mestne občine Novo mesto.

(2) Podatke o vozilih upravičencev iz prejšnjega odstavka sporočijo upravičenci ali uporabniki pristojnemu organu, ta pa jih vnese v evidenco programske opreme.

(3) V območju za pešce je dovoljen omejen promet ostalih uporabnikov skladno z določbami tega odloka.

(4) Dovoljenje za parkiranje in dostavo v območju za pešce zajema tudi pravico do vožnje v območju za pešce.

(5) Pristojni organ lahko v izdanem dovoljenju določi lokacijo uvoza in izvoza iz območja za pešce ter pot gibanja vozila.

(6) Za promet (vstop z vozilom, parkiranje ali dostavo) v območju za pešce se z odredbo lahko določi plačilo takse.

(7) Taksa po prejšnjem odstavku se ne obračuna upravičencem oziroma uporabnikom iz prvega odstavka tega člena.

18. člen

Z izdanim dovoljenjem za dostavo ali parkiranje uporabniku ni vedno zagotovljen nemoten dostop do ciljne lokacije.

5.1 Vožnja v območju za pešce

19. člen

Po predhodnem vpisu v evidenco programske opreme lahko kadarkoli vstopijo v območje za pešce:

 • vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ter lastnikov objektov na območju za pešce, z namenom dostopa do lastnega parkirnega mesta ali garaže;
 • vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, z namenom dostopa do lastnega parkirnega mesta ali garaže;
 • vozila lastnikov objektov na območju za pešce in izvajalcev del na teh objektih, ki imajo pridobljeno pravico rabe površine, z namenom dostopa na nepremičnino oziroma njen del, za katero imajo pridobljeno pravico rabe;
 • vozila organizatorja prireditve, ki ima pridobljeno pravico rabe nepremičnine, ki predstavlja prireditveni prostor, in njegovih podizvajalcev, z namenom dostopa na prireditveni prostor, za katerega imajo pridobljeno pravico rabe.

20. člen

(1) Vpis v evidenco programske opreme po prvi in drugi alineji 19. člena izvede pristojni organ pod pogojem, da:

 • ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče znotraj območja za pešce oziroma poslovne prostore, v katerih opravlja dejavnost znotraj območja za pešce, ali je lastnik objekta oziroma njegovega posameznega dela, in
 • je upravičenec lastnik ali najemnik nepremičnine, parkirnega mesta ali garaže za lastne potrebe znotraj območja za pešce.

(2) Vpis v evidenco programske opreme iz tretje in četrte alineje 19. člena izvede pristojni organ pod pogojem, da je izkazana pravica rabe nepremičnine na območju za pešce za potrebe investicije oziroma izvedbe prireditve v obsegu, ki zadošča za parkiranje vozila.

21. člen

(1) Za zaposlene iz druge alineje 19. člena sporoča pristojnemu organu potrebne podatke za vpis v evidenco programske opreme delodajalec.

(2) Organizator prireditve sporoča pristojnemu organu potrebne podatke za vpis v evidenco programske opreme po četrti alineji 19. člena  zase in za vse podizvajalce.

(3) Stanovalec, ki ima začasno prebivališče v območju za pešce, je upravičen do pridobitve dovoljenja za vstop za čas trajanja bivanja.

5.2 Parkiranje v območju za pešce

22. člen

(1) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo.

(2) Na parkirnih površinah na območjih za pešce lahko parkirajo osebe, kot jih določa odredba in pod pogoji določenimi v 13. členu tega odloka.

5.3 Dostava na območju za pešce

23. člen

(1) Dostava je vsaka kratkotrajna ustavitev vozila na javnih površinah namenjena dostavi stvari, ljudi ali opravljanju storitve.

(2) Dostava v območju za pešce se izvaja v dostavnem času.

(3) Dostava v območju za pešce je dovoljena z dovoljenjem za dostavo, ki ga izda pristojni organ v zvezi z bivanjem ali opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.

(4) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.

(5) Po preteku dovoljenega časa za izvedbo dostave, določenega v dovoljenju iz drugega odstavka tega člena, mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto, v kolikor izpolnjuje pogoje za parkiranje.

(6) Za izvajanje dostave se plača dostavna taksa v skladu z odredbo. Dostavna taksa se plača pred izdajo dovolilnice iz četrtega odstavka tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(7) Dostavna taksa po 6. odstavku tega člena se ne obračuna:

 • Mestni občini Novo mesto,
 • javnim zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto,
 • koncesionarjem za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu).

(8) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(10) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.

24. člen

(1) Čas za izvedbo dostave v območju za pešce je omejen na 30 minut.

(2) Pristojni organ lahko v dovoljenju določi, da se čas za izvedbo dostave podaljša do največ 180 minut zaradi posebej utemeljenih razlogov v primerih:

 • tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
 • dobave energentov,
 • izvedbe nujnih del za odpravo nevarnosti za ljudi, infrastrukturo in okolje v primeru ugotovljenih napak ali poškodb na objektu ali napeljavah (vodovod, plin, elektro instalacije) in s tem povezana dostava materialov, ki so potrebni za odpravo napak ali poškodb.

25. člen

(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa.

(2) Kot okoliščine iz prvega odstavka tega člena se štejejo:

 • vložnik zaradi narave načina izvajanja dostave tovora ne more zagotavljati dostave v časovnem okviru, kot ga določa dostavni čas v območje za pešce,
 • dostava hitre pošte,
 • dostava nujnih življenjskih potrebščin,
 • tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
 • dostava energentov, rezervnih delov in izvajanje drugih servisnih dejavnosti za pravne in fizične osebe,
 • prevoz denarja,
 • druge posebej utemeljene okoliščine.

26. člen

(1) Ne glede na določbe 23. in 25. člena tega odloka lahko pristojni organ dovoli dostavo večjih nedeljivih tovorov za potrebe stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem na območju območja za pešce brez obračuna dostavne takse.

(2) Stanovalec, kateremu se vrši dostava, mora podatke o dostavljavcu sporočiti pristojnemu organu vsaj tri dni pred predvideno dostavo, razen v utemeljenih okoliščinah.

(3) Dovoljenje se izda z vnosom podatkov o vozilu dostavljavca v evidenco programske opreme.

27. člen

(1) Upravičenec - fizična oseba, ki je imetnica veljavne parkirne karte, lahko vstopa v območje za pešce in parkira na parkirnem mestu namenjenemu invalidom pod pogoji določenimi s prometno signalizacijo, oziroma dostopa do površine v zasebni rabi.

(2) Vpis vozila v evidenco programske opreme po tem členu izvede pristojni organ pod pogojem, da  mu fizična oseba, ki je imetnica veljavne parkirne karte, posreduje dokazilo o imetništvu veljavne parkirne karte in ustrezno odločbo. Vpis se izvede za obdobje veljavnosti parkirne karte za sporočena vozila.

5.4 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami

28. člen

(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovoljenja omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.

6. Odvzem pravic

29. člen

(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do vstopa ali prevoza območja za pešce, če:

 • se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični,
 • se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev,
 • se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice oz. ravna v nasprotju s pogoji dovoljenja, dovolilnice oz. uporabe tehničnega pripomočka,
 • upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.

(2) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice pristojnemu organu vrniti dovolilnico ali dovoljenje in tehnične pripomočke za upravljanje premičnih fizičnih zapor.

(3) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce oziroma dostop v območja, kjer se promet upravlja s premičnimi fizičnimi zaporami.

7. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencev cestnega prometa

30. člen

Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene video ali drugim nadzornim sistemom, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

31. člen

(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:

 • ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del,
 • ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve,
 • so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja, ipd.

(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 32. člena tega odloka.

32. člen

Medobčinski redar sme izvajalcu pisno odrediti prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa, če ugotovi:

 • da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del, ali
 • da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve, ali
 • da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.

III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL

33. člen

(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila opravi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest (v nadaljevanju: izvajalec) na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila na podlagi odredbe medobčinskega redarja.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.

(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.

34. člen

(1) Višino stroškov odvoza in hrambe nepravilno o parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila določi občinski svet z odredbo.

(2) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila ali druga oseba z ustreznimi pooblastili plačati predpisane stroške odvoza skladno z odredbo.

35. člen

Medobčinski redar mora vsako vozilo, za katerega odredi odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.

36. člen

Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti medobčinsko redarstvo in policijo.

37. člen

(1) Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z izvajalcem proda zapuščena vozila skladno z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Cena zapuščenega vozila ne sme biti manjša od vseh stroškov odstranitve zapuščenega vozila. Kupnina od prodanih zapuščenih vozil je prihodek proračuna Mestne občine Novo mesto.

(3) Kolikor zapuščenega vozila ni mogoče prodati ali so stroški odstranitve in hrambe večji od ocenjene vrednosti vozila, se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek.

IV. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC

38. člen

(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom, lahko medobčinski redar odredi priklenitev lisic.

(2) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na javnih parkirnih površinah brez ustreznega dovoljenja za parkiranje, plačane parkirnine ali označitve časa prihoda.

39. člen

(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.

(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, izbran v postopku javnega naročanja s strani občine (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).

40. člen

(1) Na vetrobransko steklo vozila iz 38. člena tega odloka medobčinski redar namesti obvestilo o prekršku.

(2) Poleg obvestila o prekršku mora medobčinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti tudi opozorilo vozniku, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, dokler lisice niso odstranjene.

41. člen

(1) Medobčinski redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.

(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.

42. člen

(1) Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi občinski svet z odredbo.

(2) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, mora plačati predpisane stroške odvoza skladno z odredbo.

(3) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

43. člen

(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.

(2) Če stroški za priklenitev in odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah, medobčinski redar odredi odvoz vozila na varovani prostor.

44. člen

(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj oziroma najkasneje v roku dveh ur odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo lisice ponovno priklene.

45. člen

(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.

(2) Odstranjevanje lisic se opravlja tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunavajo v dvakratnem znesku stroškov, ki so določeni z odredbo za lisičenje vozil.

46. člen

(1) Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic s strani nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.

(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila ali imetniku pravice uporabe vozila, na katero so bile pritrjene lisice.

V. NADZOR

47. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravljajo medobčinski redarji.

(2) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini opravljajo osebe, ki izvajajo pregled nad plačevanjem parkirnine in medobčinski redarji.

»VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 18/20, 25/20, 14/21, 9/22 in 5/24, v nadaljnjem besedilu: veljavni Odlok).

49. člen

Do izdaje novega akta ostane v veljavi Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/21, 24/22, 18/23 in 22/23, v nadaljnjem besedilu: Odredba), razen 4. in 5. člena Odredbe, ki prenehata veljati z uveljavitvijo tega odloka.

50. člen

(1) Postopki izdaje posamičnih aktov začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami veljavnega Odloka.

(2) Ta odlok ne posega v pridobljene pravice po do sedaj veljavnih aktih.

51. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 007-0007/2024

Novo mesto, dne 3. 6. 2024

 

ŽUPAN

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj