Svetniki_na_seji.jpg

Potrjen proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2025

datum: 31. 05. 2024

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 14. redni seji v drugi obravnavi potrdili predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi razvojni in investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine. V občinskem proračunu za leto 2025 in po sprejetju dveh amandmajev župana se skupni prihodki planirajo v višini 71,1 milijona evrov in skupni odhodki v višini 76,2 milijona evrov.

V drugi obravnavi potrjen proračun za 2025 z upoštevanimi spremembami in sprejetima amandmajema župana predvideva za 673.000 evrov več sredstev na odhodkovni ravni kot v prvem branju. Dodatna sredstva se namenjajo na področju kulture, družbenih dejavnosti in investicij, katerim je namenjenih več kot polovica sredstev proračuna oz. 38,5 milijona evrov. Med večjimi načrtovanimi investicijami so prenova mestne tržnice, postavitev sončnih elektrarn, ureditev Seidlove ceste, Ragovske ulice, ceste Češča vas–Zalog, projektiranje južne povezovalne ceste, izgradnja regionalne kolesarske povezave Trebnje –Mirna Peč–Novo mesto, ureditev vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave na Karteljevem, gradnja novih učilnic v Osnovni šoli Šmihel, ureditev urbanega parka na Loki, gospodarske cone Zahod in izvedba zazidalnega načrta Podbreznik. Med prioritetami so tudi črpanje evropskih sredstev, trajnostna mobilnost, urbana prenova prostora s poudarkom na degradiranih območjih, sodelovanje lokalnega prebivalstva, kvalitetno bivanje občanov vseh starosti,  razvoj pametnega mesta,  socialnih programov in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda, s čimer se poleg formalne vključitve dveh novih občin ustanoviteljic, to sta Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice, odlok ustrezno novelira v skladu s trenutno obstoječo zakonodajo s področja zdravstvenega varstva in ureja medsebojne ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel tudi odlok o občinskih priznanjih in nagradah, ki posodablja postopek podelitve priznanj in nagrad, sprejet je bil pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2024–2030, ki je podlaga za občinski razpis za področje kmetijstva. Svetniki so potrdili poslovno poročilo Komunale Novo mesto, se seznanili z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine in njihovih učinkih ter v drugi obravnavi potrdili odlok o ureditvi cestnega prometa.

Na področju premoženjsko pravnih zadev so status grajenega javnega dobra lokalnega pomena podelili nepremičninam v katastrskih občinah Prečna, Novo mesto in Bršljin, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa odvzeli nepremičninam v katastrskih občinah Ragovo in Lakovnice. Na področju kadrovskih zadev so podali pozitivno mnenje kandidatoma za ravnatelja Osnovne šole Otočec, in sicer Mateju Šišku in Mateji Rožman, kateri dajejo prednost pri imenovanju, za direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za naslednje mandatno obdobje pa imenovali Aleša Makovca.

nazaj