vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

datum: 07. 05. 2024

Dolenjski uradni list 10 - 2024.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/1721/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), 5. člena Zakona o javnem  interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 25. 4. 2024 sprejel

 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

  člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 11/20) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se  glasi:

 

»(1) Zavod zagotavlja neodvisno športno, kulturno, turistično delovanje in delo na področju mladine.«.

 

V tretjem odstavku se za besedilom »Zavod opravlja« doda beseda »delo«.

 

  člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»7.člen

 

(1) Naloge iz 5. člena, ki jih zavod opravlja v okviru javne službe, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene: 

 

 • C18.130 Priprava za tisk in objavo
 • C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
 • C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
 • C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
 • C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
 • G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
 • G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 • G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 • G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
 • G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 • G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
 • G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
 • G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • G52.471 Dejavnost knjigarn
 • G52.486 Trgovina na debelo z umetniškimi izdelki
 • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
 • H49.410 Cestni tovorni promet
 • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
 • H55.400 Točenje pijač
 • I60.240 Cestni tovorni promet

I60.220 Storitve taksistov

 • J58.290 Drugo izdajanje programov
 • J59.140 Kinematografska dejavnost
 • J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
 • J63.990 Drugo informiranje
 • K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
 • K71.400 Izposojanje izdelkov široke porabe
 • K71.402 Dejavnost videotek
 • K72.300 Obdelava podatkov
 • K72.400 Omrežne podatkovne storitve
 • K74.70  Čiščenje objektov in opreme
 • K74.810 Fotografska dejavnost
 • K74.840 Druge poslovne dejavnosti
 • K74.851 Prevajanje
 • K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • K74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
 • K74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
 • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 • M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 • M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
 • M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 • M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
 • M74.200 Fotografska dejavnost
 • M74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • M80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 • N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
 • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
 • N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic
 • N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 • N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 • N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
 • N85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
 • N85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • O92.130 Kinematografska dejavnost
 • O92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
 • O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • O92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
 • O92.512 Dejavnost arhivov
 • P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • Q88.910 Dnevno varstvo otrok
 • R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
 • R90.01 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • R90.030 Umetniško ustvarjanje
 • R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R91.011 Dejavnost knjižnic
 • R91.012 Dejavnost arhivov
 • R91.030 Varstvo kulturne dediščine
 • R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • R93.110 Obratovanje športnih objektov
 • R93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • R93.190 Druge športne dejavnosti
 • R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
 • S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

 

(2) Naloge iz 5. člena, ki jih zavod opravlja kot tržno dejavnost, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:

 

- DE22.100 Založništvo

- DE22.150 Drugo založništvo

- DE22.240 Priprava za tisk

- DE22.110 Izdajanje knjig

- DE22.120 Izdajanje časopisov

- DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

- DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov

- DE22.320 Razmnoževanje video zapisov

- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

- H55.30 Gostinske storitve prehrane

- H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln

- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

- I56.103 Slaščičarne in kavarne

- I56.104 Začasni gostinski obrati

- I56.300 Strežba pijač

- J58.110 Izdajanje knjig

- J58.140 Izdajanje revij in periodike

- J58.190 Drugo založništvo

- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj

- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

- J63.120 Obratovanje spletnih portalov

- K74.400 Oglaševanje

 

(3) Glavna dejavnost zavoda je R93.110 Obratovanje športnih objektov.«.

 

  člen

 

V 9. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.«.

 

  člen

 

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

   

 

(1) Predstavnika izvajalcev letnega programa športa in predstavnika zainteresirane javnosti na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in ga imenuje ustanoviteljica.«.

 

  člen

 

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»12.člen

 

(1) Naloge sveta zavoda:

 • sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
 • sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
 • spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
 • nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
 • potrjuje letno poročilo,
 • daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
 • imenuje strokovni svet zavoda,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
 • daje ustanoviteljici pobudo za razrešitev direktorja,
 • ocenjuje delo direktorja,
 • odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
 • imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
 • daje soglasje k cenam javne službe,
 • sprejema splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
 • daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
 • izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.«.

 

  člen

 

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»13.člen

 

(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:

 • sam zahteva razrešitev,
 • če članu sveta, ki je predstavnik zaposlenih, preneha delovno razmerje v zavodu,
 • se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,
 • če zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
 • ne opravlja svojih nalog,
 • ne zastopa interesov, za predstavljanje katerih je bil imenovan oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom člana sveta in interesi zavoda,
 • ne ravna v skladu s predpisi.

 

(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.

 

  člen

 

V 14. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Direktorja imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega razpisa za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.«.

 

  člen

 

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»15.člen

 

(1) Naloge direktorja so:

 • načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
 • sprejema strateški načrt,
 • sprejema program dela,
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
 • sprejema kadrovski načrt,
 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • pripravi predlog cen javne službe,
 • sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
 • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda,
 • poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o poslovanju zavoda in o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
 • pripravlja letno poročilo,
 • izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
 • izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
 • opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.

 

(2) K aktom od druge do devete alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

 

(3) Direktor lahko imenuje do dva namestnika in enega pomočnika izmed zaposlenih javnih uslužbencev, po predhodnem soglasju sveta zavoda. V tem primeru se navedena delovna mesta določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest kot mandatna delovna mesta in so vezana na mandat direktorja.«.

 

  člen

19. člen se črta.

 

    člen

20. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»20. člen

 

 

(1) Zavod ima:

 • strokovni svet.

  

(2) Strokovni svet ima naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu,
 • sodeluje pri pripravi in določa strokovne podlage za razvoj zavoda in za programe dela zavoda,
 • daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
 • daje predhodno mnenje ustanoviteljici k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
 •   daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.

 

(3) Strokovni svet ima osem članov, ki jih na predlog direktorja izmed strokovnjakov s področja delovanja zavoda imenuje svet zavoda za obdobje 5 let. En član s področja kulture je obvezno izvoljen izmed zaposlenih na področju kulture.

 

(4) Na sejah strokovnega sveta je prisoten direktor ali od njega pooblaščena oseba.

 

(5) Člane strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, za območje Mestne občine Novo mesto pristojna športna zveza, društva oziroma druge organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in katerih status izkazuje delovanje v javnem interesu na področju športa, kulture ali mladine oziroma so člani Turistične zveze Slovenije.«.

 

    člen

 

Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

 

»20.a člen

 

(1) V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti oblikujejo organizacijske enote. Organizacija zavoda se podrobneje določi z aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.«.

 

   PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

    člen

 

(1) Postopek imenovanja direktorja javnega zavoda, začet pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključi po prej veljavnih določilih odloka.  

 

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007 – 0004/2024

Datum: 7. 5. 2024

 

 

     Mag. Gregor MACEDONI, l. r.

                     župan

 

 

 

nazaj