vodilna slika

Odlok o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 05. 2024

Dolenjski uradni list 10 - 2024

Na podlagi 238., 241. in petega odstavka 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 25. 4. 2024 sprejel

 

 

O D L O K

o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

(predmet odloka)

 

Ta odlok določa obročno plačevanje komunalnega prispevka, občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka ter upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo oziroma že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka pri odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto.

 

 

II. OBROČNO PLAČEVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

2. člen

(obročno plačevanje komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča)

 

(1) Pristojni občinski organ na vlogo zavezanca za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) odloči o obročnem plačevanju komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča. Zavezanec mora v vlogi za obročno plačevanje komunalnega prispevka predlagati dobo odplačevanja komunalnega prispevka v mesecih.

 

(2) V primeru obročnega odplačevanja komunalnega prispevka se komunalni prispevek plača v enakih zaporednih mesečnih obrokih. Doba odplačevanja se določi glede na višino odmerjenega komunalnega prispevka, pri čemer je najmanjši znesek obroka 50 eurov, in sicer:

 

Višina odmerjenega komunalnega prispevka

Doba odplačevanja

do vključno 1.000 eurov

do 6 mesecev

nad 1.000 eurov do vključno 1.500 eurov

do 8 mesecev

nad 1.500 eurov do vključno 2.000 eurov

do 10 mesecev

nad 2.000 eurov do vključno 2.500 eurov

do 12 mesecev

nad 2.500 eurov do vključno 3.000 eurov

do 14 mesecev

nad 3.000 eurov do vključno 3.500 eurov

do 16 mesecev

nad 3.500 eurov

do 18 mesecev

 

(3) Če znesek, za katerega je odobreno obročno odplačevanje komunalnega prispevka, presega 3.500 eurov, mora zavezanec to finančno zavarovati v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora. Predlog finančnega zavarovanja poda zavezanec v vlogi za obročno plačevanje komunalnega prispevka.

 

(4) Če je obročno odplačevanje daljše od 12 mesecev, se zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri. Če evropska medbančna obrestna mera pade pod 2 %, znaša obrestna mera za izračun obresti 2 % letno.

 

3. člen

(posebni pogoji obročnega odplačevanja komunalnega prispevka za socialno šibkejše občane)

 

(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena je pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča za socialno šibkejše občane najdaljša doba odplačevanja 36 mesecev, pri čemer je najmanjši znesek obroka 35 eurov.

 

(2) Socialno šibkejši občan je zavezanec, ki je v času vložitve vloge za obročno plačevanje komunalnega prispevka upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali varstvenega dodatka v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke.

 

 

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

4. člen

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)

 

(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo:

  • stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji (CC-SI 11301) v višini 25 %,
  • stanovanjskih stavb za druge posebne družbene skupine (CC-SI 11302) v višini 50 %,
  • stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 1263) v višini 50 %,
  • stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264) v višini 50 %,
  • stavb za šport (CC-SI 1265) v višini 50 %,
  • nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) v višini 25 % in
  • stavb sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilskih domov (CC-SI 12742) v višini 100 %.

 

(2) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti v primeru prizidave:

  • stavb sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilskih domov (CC-SI 12742) v višini 50 % in
  • nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) v višini 25 %.

 

(3) Plačilo komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo se oprosti za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu z zakonom, ki ureja prostor, štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.

 

 

 

 

IV. PRETEKLA VLAGANJA

 

5. člen

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)

 

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo oziroma že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme v primeru vlaganj zavezanca ali njegovega pravnega naslednika v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme ali v obliki finančnih ali drugih sredstev.

 

(2) Pretekla vlaganja oziroma že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se upoštevajo samo enkrat, v nerevalorizirani vrednosti, največ 30 let od njihovega plačila, in sicer do višine odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme.

 

(3) Zavezanec je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj oziroma že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka iz prvega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Zavezanec dokazuje pretekla vlaganja oziroma že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka z blagajniškimi prejemki, potrdili o plačilu in drugimi listinami.

 

(4) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.

 

 

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

 

6. člen

 

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah dosedanjih predpisov.

 

7. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati 14., 15., 17. in 18. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/21, 14/21 in 19/21). 

 

8. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-8/2024-17

Novo mesto, dne 25. 4. 2024

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj