Cikava__3_.jpg

Zaključuje se prenova poslovno-industrijske cone Cikava

datum: 23. 05. 2023

Komunalno opremljanje in prenova poslovno-industrijske cone Cikave se zaključuje, s čimer izboljšujemo pogoje za poslovanje obstoječih in potencialnih novih gospodarskih subjektov ter nadaljnjo širitev območja.

Celovita prenova je obsegala rekonstrukcijo ceste, gradnjo meteorne kanalizacije in rekonstrukcijo plinovoda ter komunalno opremljanje, ki je zajemalo izvedbo rekonstrukcije obstoječega meteornega in fekalnega kanala. Uredili smo tudi odprt meteorni jarek skupaj s prepustom pod cesto, razširili obstoječi jarek in preuredili vodotok Šajser, stekla pa je še zamenjava in prestavitev vodovoda ter fekalne kanalizacije, prestavitev telekomunikacijskih vodov in elektroenergetskih vodov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2.336.658,26 EUR. Operacija se izvaja v okviru"Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi 3 "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", prednostne naložbe 3.1 ''Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP''.

Evropski sklad za regionalni razvoj

nazaj