DSC_6041.jpg

Sprejeta celovita sprememba OPN, nove strategije za področja turizma, športa in Romov

datum: 08. 07. 2022

Novomeški svetniki so na včerajšnji 29. redni seji v drugi obravnavi sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Vsebinsko najobsežnejša oziroma prva celovita sprememba po njegovem sprejemu leta 2009 vključuje več kot 882 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti, sprejetje pa bo prispevalo k številnim razvojnim projektom v prostoru. Občinski svet je sprejel tudi nove občinske strategije za področja razvoja turizma, športa in romske problematike.

Med večjimi spremembami občinskega prostorskega načrta so širitve površin za industrijsko proizvodnjo, namenjenih razvoju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb, in sicer na območju Ločne in ob Straški cesti in širitve površin za razvoj Arheološkega parka Situla. Določena je ustreznejša lokacija za razvoj Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in služb zaščite ter reševanja ob Straški cesti, pri Velikih Brusnicah pa so predvidene rešitve za varovanje pred poplavnimi vodami. S spremenjenim in dopolnjenim odlokom so pomembno spremenjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji, ki so pomembni za učinkovitejše projektiranje objektov.

Nova sprejeta strategija razvoja turizma do leta 2030 zaradi izpostavljenega strateškega pomena turizma in turističnega razvoja občine kot strateški cilj določa dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske, aktivne ponudbe dediščinskega in zelenega turizma. Strategija tako določa aktivnosti, kot so zagotovitev pogojev za povečanje števila turističnih kapacitet, skrb za povečanje prepoznavnosti Novega mesta kot vodilne turistične destinacije na Dolenjskem in ureditev osrednje turistične atrakcije – Arheološki park Situla.

Strategija za šport do leta 2030, ki jo je občinski svet tudi potrdil na zadnji seji, med drugim poudarja udejanjanje javnega interesa na področju športa z zagotavljanjem možnosti posameznikom za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju, omogočanje kakovostne športne vzgoje mladim in spodbujanje zdravega življenjskega sloga, razvijanje moralne in etične vrednote športa, ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, krepitev vloge športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ustvarjanje pogojev za delovanje društev v programih tekmovalnega športa in posodobitev sistema upravljanja javne športne infrastrukture in urbanih športnih površin. Sprejeta strategija za Rome do leta 2030 predvideva načine za polno uresničevanje nalog javnega interesa na področju urejanja romskega vprašanja (omejeno na naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti). Največji poudarek je na področjih osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje, kot temeljno nalogo in učinek pa izpostavlja povezovanje ter vključevanje vseh deležnikov in vseh služb, ki se pri izvajanju javnih programov in projektov vsak dan ne le soočajo s pripadniki romske skupnosti, temveč z njimi soustvarjajo vzajemen odnos.

DSC_6036

Na področju kadrovskih zadev je občinski svet za člane Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto imenoval Jožeta Goloba, Vanjo Lakner, Matijo Radeža, Črtomirja Remca in Damjana Žalca, za predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska pa Suzano Hočevar, Jožefo Šepetavc ter Ano Martino Vrhovnik.

Svetniki so po skrajšanem postopku potrdili spremembe in dopolnitve odloka o občinskih cestah, o oglaševanju ter o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Obravnavali in sprejeli so sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja NM/12-OPPN v Bršljinu, se seznanili in potrdili predlog za določitev dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za leto 2021,  obravnavali in sprejeli letno poročilo Komunale Novo za minulo leto in sprejeli četrto dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022. Svetniki so se seznanili s poročilom o opravljenem nadzoru nad dodeljevanjem sredstev na podlagi javnega razpisa Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje dogodkov in prireditev za leto 2018 (ulična četvorka) in poročilom o opravljenem nadzornem pregledu pravilnosti poslovanja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto v letu 2020. Občinski svet je sprejel sklep o ugotovitvi lastništva občine na nepremičnini v Cerovcu, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Gabrju, Cerovcu, Brusnicah in Gotni vasi ter sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v Smolenji vasi, Ždinji vasi, Šentpetru, Ragovem, Lakovnicah, Črešnjicah, Gotni vasi, Dobindolu, Daljnem Vrhu, Kandiji in Bršljinu.

nazaj