DSC_5237.jpg

V drugi obravnavi potrjen proračun za 2023 in ustanovitev javnega stanovanjskega sklada

datum: 27. 05. 2022

Svetniki so na včerajšnji 28. redni seji občinskega sveta v drugi obravnavi potrdili predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine. V občinskem proračunu za leto 2023 se skupni prihodki planirajo v višini 58,1 milijona evrov in skupni odhodki v višini 67,1 milijona evrov. Planira se tudi zadolžitev v višini 6,2 mio evrov, ki pa v večini zadnjih let ni bila potrebna in je tako naša občina v zadnjih sedmih letih že za skoraj dve tretjini znižala svoj dolg in je najmanj zadolžena slovenska mestna občina (v deležu na prebivalca).

DSC_5240

Poleg v drugi obravnavi potrjene ustanovitve javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, čigar poglavitna naloga bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje investicij, so občinski svetniki na včerajšnji seji potrdil tudi sklep o začetnem prenosu občinskih nepremičnin na sklad.

Svetniki so v drugi obravnavi potrdili še elaborate in odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mrzla dolina–zahod, Brod–Drage in Birčna vas–sever, po skrajšanem postopku so potrdili spremembe in dopolnitve odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje  in sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022.

DSC_5235

Na področju premoženjsko-pravnih zadev so sprejeli tretjo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za minulo leto in potrdili načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023, podelili so status grajenega javnega dobra nepremičnini v Gotni vasi in potrdili sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Lakovnicah, Ragovem, Gotni vasi in Brusnicah.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali posebno občinsko volilno komisijo za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto  imenovali Boštjana Gaberca, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Dolenjskih lekarn Novo mesto dr. Jano Bolta Saje, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Novo mesto Matejo Ribič in podali pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Mahnič za ravnateljico Osnovne šole Grm. Občinski svet se je seznanil tudi z izstopom svetnice iz ene izmed svetniških skupin ter zavrnil zahtevo za izločitev župana iz postopka odločanja o pritožbi zoper odločbo občinskega inšpektorja.

nazaj