Drska_-_Br__ljin_vizualizacija-1.png

Nova kolesarska povezava Drska–Bršljin, ureditev Ulice Slavka Gruma

datum: 23. 12. 2021

Na trasi med Drsko in Bršljinom bo nastala nova kolesarska povezava. Ta bo v skupni dolžini približno 2,2 kilometra potekala po Ulici Slavka Gruma od Osnovne šole Drska do Topliške ceste in bo preko brvi čez reko Krko v Irči vasi navezana na novo kolesarsko pot po ulici Lastovče in Povhovi ulici do križišča s Straško cesto. Na Ulici Slavka Gruma bo hkrati potekala tudi ureditev fekalne in meteorne kanalizacije. Pogodbo v skupni vrednosti skoraj 1,9 milijona evrov z DDV, pri čemer je za izgradnjo kolesarske povezave predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini približno 126.000 evrov je z izvajalcema del, družbo GP Krk, d. d., in podjetjem CBE, d. o. o., župan Gregor Macedoni danes podpisal v prostorih Krajevne skupnosti Drska. Dela bodo stekla v začetku januarja prihodnje leto in bodo zaključena predvidoma do jeseni.

Podpis pogodbe

Dela na Ulici Slavka Gruma bodo obsegala rekonstrukcijo vozišča, izgradnjo površin za kolesarje in pešce, ureditev avtobusnih postajališč ter ureditev vseh križišč in priključkov, izgradnjo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste ter rekonstrukcijo vodovoda. Na novo bo v vozišču Ulice Slavka Gruma na odseku od križišča s Topliško cesto do Osnovne šole Drska zgrajen tudi ločen sistem kanalizacije, ki obsega fekalni kanal v dolžini 705 metrov in meteorni kanal v dolžini 760 metrov. Na ulici Lastovče in na Povhovi ulici je predvidena označitev kolesarske povezave, rekonstrukcija širine cestišča in dograditev cestne razsvetljave.

Drska_Bršljin - Pogledi-4

Kot je povedal župan Gregor Macedoni, gre za veliko investicijo, v kateri se združujejo elementi trajnostne mobilnosti in komunalne infrastrukture. »Občina z novo kolesarsko povezavo širi mrežo kolesarskih poti v Novem mestu in z navezavo čez brv v Irči vasi povezuje dve veliki stanovanjski soseski Drsko in Bršljin. Veseli me tudi, da bo na Drski, ki velja za eno najstarejših, največjih in hitro rastočih stanovanjskih naselij v Novem mestu, hkrati s tem projektom izvedena tudi prepotrebna prenova kanalizacijskega sistema, kar nudi ustrezne pogoje za nadaljevanje živahne investicijske dejavnosti v tem delu mesta,« je še poudaril župan.

Podpisniki pogodbe s predsednicama KS Drska in KS Bršljin

Drska_Bršljin - Pogledi-7


Operacijo »Kolesarka povezava Drska – Bršljin« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, tematskim ciljem 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« in specifičnim ciljem »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

nazaj