Svetniki na 19. redni seji potrdili zaključni račun MoNm

datum: 23. 04. 2021

Na 19. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je v luči epidemije znova potekala prek spleta, so svetniki sprejeli predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2021. Zaključni račun občinskega proračuna za preteklo leto kljub koronavirusu izkazuje stabilnost občinskih financ, nadaljnje zmanjševanje zadolženosti in ambiciozno investicijsko naravnanost.

Župan Gregor Macedoni je v predstavitvi zaključnega računa za leto 2020 izpostavil sprotno poravnavanje obveznosti in poravnavo obveznosti za leto 2019, na proračun sta vplivala tudi dvig povprečnine in sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin. “V preteklem letu smo zabeležili manj prihodkov, ki so znašali nekaj več kot 43 milijonov evrov in odhodkov, ki so znašali dobrih 38 milijonov evrov. Tako je bil zabeležen presežek odhodka, ki je nastal predvsem zaradi zamika realizacije projektov, s tem pa se je znižala tudi zadolženost”, je razložil Gregor Macedoni.

Župan je izpostavil nekaj najopaznejših projektov; v letu 2020 se je uspešno zaključil projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, izvedle so se tudi dodatne ureditve tribun in sanitarnih ter garderobnih prostorov v športni dvorani v Češči vasi. Urejeni sta tudi tematska pot Marof in Kettejev drevored, tudi s sistemom pametne razsvetljave; zaključen je bil Zadružni dom na Uršnih selih, občina je uredila prostore novega mladinskega središča LokalPatriot v centru mesta, nove javne razsvetljave je bil deležen stadion Portoval, v teku je širitev OŠ Otočca, ki se je začela v letu 2020, uredila so se tudi parkirišča za avtodome in osebne avtomobile v Portovalu ter vodovod in kanalizacija v Ždinji vasi. 

Na včerajšnji seji so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec. S tem se dosedanji vrtec na območju Lešnice, ki trenutno deluje v okviru Vrtca Ciciban Novo mesto enota Marjetica z dvema oddelkoma, priključi Osnovni šoli Otočec. Po gradnji prizidka k Osnovni šoli Otočec, kjer bodo nastali tudi novi trije oddelki osnovne šole, bo združitev izvedena sočasno z zaključkom gradnje, predvidoma do začetka novega šolskega leta jeseni 2021.

Svetniki so na seji sprejeli tudi Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021, v katerem je ključen cilj podjetja doseči čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona. V poslovnem planu so izpostavili, da želijo zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.200 ton in povečati količine ločeno zbranih frakcij na 10.000 ton, prav tako so si za cilj zadali realizacijo izdelave 180 novih vodovodnih priključkov in obnove 283 vodovodnih priključkov. V okviru redne zamenjave bodo po predvidevanjih zamenjali 3.360 vložkov vodomerov in priključili 116 objektov na kanalizacijsko omrežje.

Občinski svet se je na seji seznanil z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2020 in s predlogi za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev, svetniki pa so seznanili tudi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto in njihovih učinkih.

Na področju premoženjskih zadev so se svetniki seznanili s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in sprejeli sklep o ugotovitvi, da je občina lastnica nepremičnin na Ragovem in Zajčjem vrhu, kot tudi sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na omenjenih dveh območjih. 

Občinski svet je potrdil ugotovitve javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah za namen ureditve kolesarske in pešpoti ob reki Temenici v Prečni, in javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin ter ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah za namen gradnje kolesarske poti v Velikem Podljubnu.

Med kadrovskimi zadevami so svetniki sprejeli sklep o imenovanju Bojana Kekca za nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Gasilsko – reševalni center Novo mesto do poteka mandata članom sveta zavoda. Prav tako so sprejeli sklep o imenovanju Igorja Hrovatiča in Mira Škufce za predstavnika soustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto za štiriletno obdobje. Podali so tudi pozitivno mnenje Nataliji Novak in Olgi Vodopivec h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šola Drska za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026. Občinski svet daje prednost pri imenovanju kandidatki Nataliji Novak. Pozitivno mnenje sta prejeli tudi Zdenka Kavčič in Vladimira Šuštaršič, in sicer h kandidaturi za ravnateljico / direktorico Ekonomske šole Novo mesto za obdobje petih let ter Jasmina Rastoder Kafol h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Novo mesto za obdobje petih let.

nazaj