Vabimo k oddaji idejne rešitve za Advent Novo mesto za obdobje 2021-2025

datum: 02. 04. 2021

V Mestni občini Novo mesto načrtujemo izvedbo projekta Advent Novo mesto za prihodnjih pet let, torej s pričetkom leta 2021 do vključno 2025. S to projektno nalogo opredeljujemo izhodišča za pripravo idejnega krovnega koncepta prireditve za obdobje 2021-2025, torej petih tematsko med seboj povezanih prireditev, ki se vsako leto izvedejo na malce drugačen način.

Ambicija projekta izhaja iz potrebe, da se v Novem mestu decembrskemu praznovanju nameni zadostna mera pozornosti. Vse to pa z namenom, da ustvarimo večkratne sinergije v prostoru - turistično, promocijsko, skupnostno. Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Zavoda Novo mesto.

Kot pravočasne bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele na sedež naročnika (Zavod Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto) do 21. maja 2021 do zaključka delovnega časa (17h) oziroma bodo najkasneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ – CELOSTNA IDEJNA REŠITEV PRIREDITVE ADVENT NOVO MESTO«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja, naziv oziroma ime in priimek vlagatelja ter naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 21. 5. 2021 oziroma do tega dne ni bila predložena v tajništvu Zavoda Novo mesto.

 

Cilji projekta so:

- pripraviti odmevno večdnevno prireditev v adventnem času,

- s pravočasnim načrtovanjem izvedbe vplivati na kakovost prireditve,

- opredeliti načrt okrasitve za vsako leto posebej,

- opredeliti vsebinski program za vsako leto posebej,

- ustvariti turistično zanimivo prireditev regijsko in širše.

 

merry-4684006_1920

nazaj