olje.jpg

Projekt Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 20. 02. 2020

Kot partnerji sodelujemo v projektu Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje skupaj z Osnovno šolo Center Novo mesto, Društvom Rokoroki, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, nosilec projekta pa je Komunala Novo mesto. Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja se zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021.


Strateški cilj projekta je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju. Glavni akcijski ukrep pa oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih. 

 

Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

 

Glavni rezultat projekta bo krepitev zavesti o pomenu varovanja okolja, saj javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode. Vsaka urejena površina v vaškem jedru namreč pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na takšen način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bomo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave. 

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Celotna vrednost projekta znaša 104.932,89 EUR z DDV. 

Upravičeni stroški: 89.471,65 EUR brez DDV.

Sofinanciran delež sredstev: 71.577,32 EUR.

Sofinancirana sredstva Mestne občine Novo mesto: 3.139,65 EUR.

 

Akronim operacije: OJE

Kontakt: mestna.obcina@novomesto.si 

 

Povezave:

logo 1logo 2

 

nazaj