Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018

datum: 03. 09. 2018

V skladu s 34. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. Po določbi 37. člena ZLV volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki (predsednik, dva člana in njihovi namestniki). Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (npr. član občinske volilne komisije in član volilnega odbora). Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan. Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku. Če tega ne stori ali poda lažno izjavo, se kaznuje za prekršek, za kar je predvidena globa v višini 600 EUR.

Pozivamo vas, da svoje predloge podate na naslov: Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali na e-naslov: mestna.občina@novomesto.si. Predlogi so pravočasni, če jih bo volilna komisija prejela do vključno četrtka, 13. 9. 2018.

V predlogu navedite tudi za katero funkcijo je predlagan kandidat (predsednik, namestnik predsednika, član oziroma namestnik člana) in za katero volišče.

Kontakt: tajnica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto Ana Avsec, tel. št.: 07 39 39 334, e-naslov: ana.avsec@novomesto.si.

 

 

Marjetica Žibert, l.r.

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

 

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora 

nazaj