Aktualni projekti Mestne občine Novo mesto

datum: 29. 05. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem mesečnem srečanju z novinarji predstavil aktualne projekte. Prenova mestnega jedra se bo prihodnji teden nadaljevala na križišču Pugljeve ulice in Glavnega trga, zato bo zaprt Kandijski most. Veledrom v Češči vasi bo dobil atletsko stezo, občina je pridobila sredstva za drugo etapo rekonstrukcije ceste skozi Šmihel, na Livadi se bodo pričela gradbena dela, aktivno poteka tudi preplastitev ceste Gorenje Kronovo–Lešnica.

Prenova mestnega jedra

Dela ob prenovi mestnega jedra potekajo po predvideni časovnici, gradbinci nadaljujejo z izgradnjo pločnikov in infrastrukturnega kolektorja, naslednji zelo pomemben del pa se začenja prihodnji teden v torek, 5. junija. Kot smo že napovedovali, bodo dela v tej fazi potekala na križišču Pugljeve ulice in Glavnega trga, zato bo Kandijski most za promet zaprt. Dostop v mestno jedro bo možen do parkirišč pri APT-ju, za stanovalce pa bo izvoz možen po Sokolski, po kateri bo promet potekal v nasprotni smeri kot doslej. Zavedamo se, da gre za fazo, v kateri bo dostop do mestnega jedra najbolj otežen, si bomo pa v sodelovanju z izvajalci prizadevali za čimprejšnjo izvedbo (izvajalec zaenkrat ocenjuje, da bo ta faza trajala približno mesec dni). Prav tako imamo zagotovilo, da bo Kandijski most za pešce vseskozi prehoden.

0506_

Pridobljena sredstva za nadaljevanje del v Šmihelu

Prejšnji teden sta župan Macedoni in minister Gašperšič na Otočcu podpisala sporazum za drugo etapo rekonstrukcije ceste skozi naselje Šmihel. Gre za odsek od odcepa za Šukljetovo ulico do odcepa za Košenice. Dela vključujejo ureditev ceste, pločnikov in odvodnjavanja, prestavitev in zaščito oziroma novogradnjo komunalnih vodov, postavitev nove cestne razsvetljave ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Začetek del načrtujemo v letu 2019.

_DSC1463

Pridobitev atletske steze za Velodrom

Danes smo podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za dobavo in montažo atletske steze, ki bo montirana v sredini ovala obstoječega velodroma Češča vas. Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema mora biti postavljena v skladu s standardi IAAF.  V teh dneh je bil objavljen razpis za leseni del kolesarske steze. Dela na podkonstrukciji in membrani potekajo po načrtih.

_DSC0451

Pričetek pravih gradbenih del na Livadi

Začela so se pripravljalna dela (zakoličba je narejena), v zaključni fazi je gradnja dveh opornih zidov, v naslednjem tednu se začenjajo tudi prava gradbena dela. Prijavili smo 1. faze Komunalnega urejanja obrtno industrijske cone, ki zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture.

Dela na cesti Gorenje Kronovo–Lešnica

Kot je bilo načrtovano se je po prvomajskih praznikih začela preplastitev ceste Gorenje Kronovo–Lešnica.Gre za izvedbo novega zapornega sloja ceste, kar bo omogočila napovedano spremembo prometnega režima, ki bo dala prednost kolesarjem in pešcem. Dela trenutno potekajo iz smeri Dolenjega Kronovega proti gradu Otočec (do odcepa na bivšo H1) in zahtevajo več popolnih zapor. Obvozi so urejeni. Po zaključku del se bo na odseku od Lešnice do Šentpetra zmanjšala dovoljena hitrost in vrisala kolesarska steza.

Prostorsko urejanje romskega naselja Žabjek–Brezje

Po javni obravnavi smo predlog prostorskega akta poslali v končna mnenja nosilcem urejanja prostora, ki imajo 30-dnevni rok za obravnavo. Če bodo mnenja pozitivna, bo predlog pripravljen za obravnavo in sprejem na julijski seji občinskega sveta. Za večnamenski romski center Brezje na prvem razpisu nismo dobili ponudnika, na ponovljenem razpisu pa zaradi previsoke cene pogajanja niso bila uspešna. Vseeno si bomo prizadevali za izvedbo načrtovane investicije, ki pa bo verjetno morala potekati postopoma.

Brv Kandija–Loka: najava natečaja

V zadnjem času smo se na Mestni občini Novo mesto načrtno usmerili v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanju obstoječih v zaključene, funkcionalne celote in navezovanju teh povezav na mestne zelene površine in okoliške, obmestne kraje. Del teh načrtov je tudi brv čez reko Krko, ki bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije z ožjim delom mestnega jedra in športno-rekreacijskim parkom Loka. Še bolj pa je pomembna povezava zalednega, šmihelskega dela mesta, ki z načrtovana pešpotjo ob Težki vodi daje širši smiselni okvir začrtane lokacije brvi. Z izvedbo natečaja želimo dobiti strokovne rešitve, ki bodo omogočile trdne temelje za izvedbo projekta.  V načrtih je tudi brv v Irči vasi, za katero že imamo arhitekturno rešitev, izvedbo pa ovirajo nerazumne zahteve lastnika zemljišča na bršljinski strani. Poleg brvi je potrebno izpostaviti tudi potrebo po novih mostovih, zato bo v bližnji prihodnosti ključna točka zagotovitev dveh novih mostov za motorni promet v Ločni in pri Srebrničah.

Širitev sistema izposoje koles GONM

Sistem GONM bomo razširili z 9 novimi postajami (skupaj jih bo torej 14) ter 45 električnimi kolesi. V teku je razpis, za katerega bo odpiranje ponudb 4. 6. 2018. Izvedba širitve je predvidena za julij in avgust 2018. Projekt je preko razpisa Celostnih prometnih strategij (Ministrstvo za infrastrukturo) sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicerv v višini 148.000 EUR. Lokacije novih postaj so: Kandijski most, Topliška cesta (pri Tušu), Glavni trg (v sklopu prenove mestnega jedra), Seidlova cesta (Zavarovalnica SAVA), Drska, Osnovna šola Bršljin, Ragovska ulica, Podbreznik, Osnovna šola Šmihel.

Mestna kartica

V teku je razpis za ponudnika sistema mestne kartice, ki so ga skupaj oblikovale mestne občine Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. Odpiranje ponudb je 4. 6. 2018. Vizija projekta je, da bodo občani preko mestne kartice (brezkontaktna kartica) oz. aplikacije za pametne telefone lahko dostopali do različnih javnih storitev oz. jih poenostavljeno uporabljali – npr. parkiranje, javni potniški promet, identifikacija v knjižnici itd. Gre za enega od korakov, ki jih MONM izvaja v smeri pametnega mesta oz. sodobnih storitev za občane.

Seja občinskega sveta

Na četrtkovi seji občinskega sveta bodo svetniki obravnavali odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o, povečanje turistične takse, uskladitev pokopališkega reda z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, svetniki bodo obravnavali tudi predlog proračuna za leto 2019.

Poletni dogodki v Mestni občini Novo mesto

Dogodki v naslednjem mesecu:

30. maj: Osrednja prireditev vrtca Pedenjped – otvoritev prve novogradnje na področju predšolske vzgoje v zadnjih 4 desetletjih in zaključek energetskih sanacij.

1.junij: 190 let Mestne godbe Novo mesto – slavnostni koncert.

2. junij: Otvoritev poletnih aktivnosti na in ob reki Krki v sklopu projekta Krka živi!

4. junij: Sprejem za krvodajalce.

18. junij: Sprejem najboljših učenk in učencev ter športnic in športnikov v Mestni občini Novo mesto.

21. junij: Spominski dan MONM, ki sovpada z dnevom državnosti. Na prireditvi na muzejskih vrtovih bomo obeležili spomin na prve izstreljene naboje v osamosvojitveni vojni, ki so bili izstreljeni na Pogancih.

11. do 15. junij: Teden Kultur.

30. junij: Praznik situl v Dolenjskem muzeju.

nazaj