Nadaljevanje urejanja romske problematike

datum: 24. 04. 2018

Svetniki so na aprilski seji v prvi obravnavi sprejeli Predlog Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na romsko naselje Žabjak - Brezje. S temi spremembami na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo s prizadevanjem za urejanje največjega nelegalnega naselja v državi, k čemur je po dolgih letih pristopila tudi država.

Prvi korak ureditve so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta in so nujni pogoj za izvedbo nadaljnjega urejanja v okviru sofinanciranja s strani države. Prostorski akt je osnova za ureditev javne skupne komunalne infrastrukture, ki bo prebivalcem naselja omogočala priklop na vodovodno, kanalizacijsko in elektro omrežje pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse občane. S projektom bodo pridobila tudi okoliška naselja, saj bo urejanje širšega območja zajelo izgradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi naselje Muhaber in dograditev javne razsvetljave skozi naselje Hudo. Še večja pridobitev za prometno varnost na regionalni cesti med romskima naseljema Žabjak in Brezje pa bo ureditev Mirnopeške ceste, na kateri so sedaj številni črni priključki. Po ureditvi bosta mogoča samo dva urejena in pregledna priključka na državno cesto, hkrati pa bo notranja ureditev naselja Žabjak omogočala lažjo izvajanje nadzora javnega reda s strani policije.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki potrdili imenovanje Iztoka Kavška, Črta Lorberja, Marjance Trščinar Antić in Simone Zupančič za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto za mandatno obdobje petih let. Za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto so svetniki imenovali Andreja Papeža.

Občinski svet je sprejel Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nekatere potrebne uskladitve in natančnejše opredelitve, ki jih je predlagala Komisije za statut in poslovnik.

V skrajšanem postopku je občinski svet sprejel Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Pri tej točki dnevnega reda so svetniki glasovali tudi o dveh amandmajih. Sprejeli so amandma Komisije za statut in poslovnik, ki usklajuje neskladje določil o trajanju svetniškega vprašanja in obrazložitve pobude na seji. Amandma svetniške skupine Solidarnost, ki je nasprotoval predlaganemu skrajšanju časa za podajo svetniških vprašanj je občinski svet zavrnil.

V prvi obravnavi so svetniki sprejeli predloga dopolnjenih osnutkov Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 in za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu, v drugi obravnavi pa Predlog Odloka o javnih površinah Mestne občine Novo mesto.

Ob koncu je župan v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini Novo mesto.

nazaj