Vabljeni k razpravi o Strategiji MONM 2030

datum: 19. 03. 2018

Zainteresirane javnosti vabimo k javni razpravi o Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030. Pripombe in predloge lahko podate do 16. aprila 2018, po pošti (Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov strategije@novomesto.si (z oznako »predlogi SR MONM). Strategijo si lahko ogledate v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 (1. nadstropje) in na naši spletni strani.

Novo mesto potrebuje strategijo svoje prihodnosti. Lokalno in širše poslovno okolje, v katerem deluje, se spreminja, ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja in vrednote občanov, podjetij, organizacij in civilne družbe do lokalne skupnosti. S strategijo bo skupaj z zainteresiranimi javnostmi dosežen dogovor o dolgoročnih prioritetah razvoja občine, tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor tudi med nosilci razvoja.

Osrednji cilj strategije je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga je mogoče doseči z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. Kakovostno življenje na ravni posameznika v naši občini se mora v prihodnosti izraziti v kakovostnem izobraževanju, priložnostih za delo in ustvarjanje, v dostojnem domu in urejenih bivanjskih razmerah, v varnem in aktivnem ter zdravem življenju, kjer se lahko vsak občan oziroma občanka aktivno vključuje v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Dokument je zasnovan na treh stebrih: Okolje in prostor, Družbene dejavnosti ter Gospodarske družbe in podjetništvo. V okviru vsakega stebra je obravnavanih več prednostnih področij, za vsako prednostno področje je predlagan en strateški cilj.

Več informacij lahko pridobite na na sedežu Mestne občine Novo mesto, v Uradu za prostor in razvoj, kontaktna oseba Mojca Tavčar (mojca.tavcar@novomesto.si) ali na Razvojnem centru Novo mesto, kontaktna oseba Tjaša Kump Murn (tjasa.kump.murn@rc-nm.si).

Povezane novice

26. marec

Macedoni: Želimo si pametne, trajnostne in vključujoče občine v službi občanov

Na rotovžu smo danes na novinarski konferenci predstavili predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030, ki je od 19. marca v javni obravnavi. S strategijo bo skupaj z zainteresiranimi...

več >

19. marec

Javna razprava o predlogu Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030

Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k javni razpravi o predlogu STRATEGIJE RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO do leta 2030.

več >

nazaj