Zaključek komunalnega opremljanja gospodarske cone Na Brezovici

datum: 14. 11. 2017

Danes do 12. ure bo znova stekel promet na območju gospodarske cone Na Brezovici, kjer je od junija potekalo komunalno urejanje in rekonstrukcija ceste. Nova komunalna infrastruktura obsega vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vrednost vseh pogodbenih del znaša 2.196.318,76 evrov z DDV. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.[1]

Z uspešno izvedenim projektom, ki je včeraj prestal pregled komisije za pregled in prevzem rekonstrukcijskih in obnovitvenih del regionalne ceste (DRSI in DRI), na Mestni občina Novo mesto nadaljujemo naša prizadevanja pri zagotavljanju podpore gospodarskim subjektom. Območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana – Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje se razteza na 30 ha površin in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini.

 

[1] Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Več na : www.eu-skladi.si.

 

  mgrt    eu skladi

 

nazaj