Sprejeti novi premostitveni ukrepi za čas prenove mestnega jedra

datum: 03.10.2017

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je 28. septembra na 24. redni seji sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto in s tem zagotovil ustrezno pravno podlago, da lahko določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Svetniki so na predlog Občinske uprave za zasedene prostore za vse dejavnosti zavezancem na območju mestnega jedra za čas prenove odobrili znižanje nadomestila. Prav tako so svetniki potrdili predlog, da stanovalci oziroma lastniki nepremičnin z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, dovolilnico za parkiranje v določenih razmerah lahko pridobijo tudi brezplačno. V 1. obravnavi je bil sprejet Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, potrjena sta bila Tehnična pravilnika o javnem vodovodu in javni kanalizaciji ter potrjeni sklepi na področju premoženjsko - pravnih in kadrovskih zadev.

Občinski svetniki so v skrajšanem postopku potrdili Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto in s tem pooblastili občinski svet, da lahko določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Navedeno pooblastilo je sicer občinskemu svetu dano z Odlokom o NUSZ, ki pa je glede na odločitev Ustavnega sodišča razveljavljen.

Sprejeli so tudi Sklep o vrednosti točke za obračun NUSZ, ki mora biti v skladu z davčno zakonodajo sprejet in objavljen do konca leta 2017, da bo lahko osnova za odmero NUSZ za leto 2018. Ob upoštevanju navedenega je sklep o vrednosti točke pripravljen na podlagi odloka, ki je veljal na dan 31. 12. 2013 in ob upoštevanju vrednosti točke po sklepu iz leta 2014. Pri faktorju revalorizacije pa so vrednosti točke, ki so bile osnova za odmero NUSZ v letu 2017, samo revalorizirane z letnim indeksom rasti cen (skupno 1,7-% rast cen življenjskih potrebščin, glede na leto 2014).

Za zasedene prostore za vse dejavnosti so zavezancem na območju mestnega jedra svetniki na pobudo Občinske uprave priznali še naslednje olajšave: na ulicah Glavni trg, Rozmanova od št. 1 do št. 8 in Pugljeva ulica št. 10 se za leto 2018 odmeri 50 % nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017 in za leto 2019 25 % nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017. Na ulicah Florjanov trg, Prešernov trg, Sokolska ulica, Čitalniška ulica, Hladnikova ulica, Strma pot, Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica, Šolska ulica, K sodišču, Streliška ulica, Trubarjeva ulica, Cvelbarjeva ulica, Detelova ulica, Jenkova ulica, Kapiteljska ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg, Muzejska ulica, Kastelčeva ulica, Strojarska ulica in Frančiškanski trg se zavezancem za leto 2018 in 2019 odmeri 25 % nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017

Občinski svet je sprejel Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. S tem so zagotovili možnost, da stanovalci oziroma lastniki nepremičnin z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, v določenih razmerah dovolilnico za parkiranje lahko pridobijo brezplačno. Pobudo za izdajo dovolilnice lahko podajo na sedežu Občinske uprave. 

Na 24. redni seji je bil v 1. obravnavi sprejet Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto. Področje športa je v Mestni občini Novo mesto na lokalnem nivoju poleg prej veljavnega Zakona o športu, urejal tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa in je opredeljeval postopek izvedbe javnega razpisa, športna področja, ki so bila sofinancirana, in merila. Novi Zakon o športu določa, da morajo biti izvajalci letnega programa športa, športni programi in področja sofinanciranja, merila in pogoji za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, sklepanje pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami opredeljeni v odloku. Zato bo novo sprejeti Odlok v celoti nadomestil Pravilnik. Odlok je podlaga za objavo javnega razpisa na področju športa. 

Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali soglasje h kandidaturi dr. Jožeta Podgorška za dekana Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, imenovali Andreja Resmana za nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto in nadomestnega članaOdbora za komunalo in promet Občinskega sveta, imenovali Leopolda Kolenca za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta in potrdili sklep o neizbiri kandidata za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino. Za čas imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa so za vršilca dolžnosti direktorja za obdobje do imenovanja direktorja oziroma največ za 3 mesece od poteka enoletnega mandata vršilca dolžnosti direktorja imenovali Roberta Judeža. 

Svetniki so sprejeli Tehnična pravilnika o javnem vodovodu in javni kanalizaciji na območju Mestne občine Novo mesto, ki ju je treba uskladiti s pristojnima odlokoma, sprejetima v letu 2017. 

Na področju premoženjsko - pravnih zadev so svetniki sprejeli tretjo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – tretjo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017, 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in 1. dopolnitev Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v vrednosti nad 10.000 evrov za leto 2017. Prav tako je bil sprejet sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nekaterih nepremičninah.

 

nazaj