vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-32 Pobuda za odpoved sejninam


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Konkretno
Svetnik: Silvo Mesojedec

Pobuda

Pobuda, da se svetniki odrečejo sejninam in le te namenijo v dobrodelne namene Domu starejših občanov v Šmihelu. Smo v časih, ko veliko število upokojencev živi pod pragom revščine in si težko privoščijo kakšne priboljške. Z donacijo bi oskrbovancem DSO polepšali bivanje v domu.

Odgovor

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju: pravilnik (Uradni list RS, št. 59/12 in Dolenjski uradni list, št. 14/19) v 2. členu določa, da imajo funkcionarji (župan, podžupan in člani Občinskega sveta) za opravljanje funkcije pravico do plačila. Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta, ki se v skladu s 15. členom pravilnika izplačuje mesečno za pretekli mesec na bančni račun občinskega svetnika.

S prejetim plačilom – sejnino svetniki samostojno razpolagajo. Odločitev o nameri, ki je s pobudo svetnika predlagana, sprejmejo svetniki sami.

 

 

 

 

Pripravila:                                                                             

Suzana Virc,

podsekretarka za Občinski svet                                                                      

 

Vanja Lakner,

vodja Urada za finance in splošne zadeve

                                                                                                                  dr. Jana Bolta Saje,

                                                                                                            direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam