vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-9 Kanalizacija v zaselkih okoli Otočca in male čistilne naprave


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Matjaž Pavlin

Pobuda

Kanalizacija v zaselkih okoli Otočca in male čistilne napravePobuda glede pereče problematike kanalizacije v KS Otočec, ki je saj kar se te tematike tiče podhranjena; z izjemo centra Otočca so vsi ostali zaselki praktično neurejeni kljub temu, da so leta 2013 imeli urejeno kompletno dokumentacijo; na tem se je že kar nekaj delalo in zbralo kar nekaj soglasij; žal so imeli to smolo, da se je zakon spremenil in da po teh merilih ne dosegajo več t. i.  ekonomske upravičenosti; živimo v 21. stoletju in da živimo v takem turističnem biseru kot je Otočec in imamo še vedno take težave s kanalizacijo ni v redu; vprašanje kakšna rešitev se jim obeta; kaj je z malimi čistilnimi napravami; vedo, da se dela na tem ampak subvencije zanje so do sedaj bile dokaj nizke; 200 eur na družinskega člana je premalo; res bi želel, da se nekaj naredi ker je to neka osnova, ko se govori o okolju in življenjskih pogojih.

 

 

Odgovor

Vlada Republike Slovenije je v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določila območja, ki jih mora MONM opremiti z javnim kanalizacijskim sistemom. S Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in Operativni program opremljanja aglomeracij Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je Občinski svet MONM potrdil območja, ki jih bo v prihodnje MONM še opremila z javnim kanalizacijskim omrežjem. Aglomeracije, ki se opremljajo z javnim kanalizacijskim sistemom, so bile določene na podlagi jasnih kriterijev in ob upoštevanju smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

Na območju KS Otočec se pričenja gradnja 2. faze kanalizacije Ždinja vas, v pripravi je projektna naloga za izvedbo kanalizacije v Lutrškem selu.

Naselja, kjer ni načrtovana izgradnja kanalizacije, se predvidoma opremljajo z individualnimi hišnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN). Posamezniki so upravičeni do subvencioniranja vgradnje MKČN. Več informacij je dostopnih na povezavi:

https://novomesto.si/postopki/uradne-objave/2022120213082747/javni_poziv_za_sofinanciranje_malih_cistilnih_naprav_in_hisnih_crpalisc_v_mestni_obcini_novo_mesto_za_leto_2023/

Višina subvencioniranja MKČN je bila določena z namenom enakomerne obremenitve občanov, ki imajo  možnost priklopa na javno omrežje in tistih, ki so dolžni izvesti MKČN.

 

 

                           

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

                                                                                                                        

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

 

Nazaj na seznam