vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-20 Pobiranje davka na premoženje


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Andrej Kastrevec

Pobuda

Na podlagi dejanskih podatkov je bilo ugotovljeno, da se občine (razen nekaterih) niso resno lotile problematike pobiranja Davka na premoženje, ki je sicer direktni davek proračuna MO Novo mesto. Po pridobljenih podatki je jasno razvidno, da jih velika večina, ki so zavezani da plačajo ta davek, tega ne plačujejo.

Stanje je sledeče: davek plačujejo zgolj tisti, ki so prostovoljno dali davčno napoved oziroma tisti, ki so v zadnjih treh letih pridobili na novo nepremičnino in jim je FURS avtomatično poslalo obrazec za napoved. Iz tega sledi, da jih velika večina tega ne plačuje (to so vsi tisti, ki imajo vikende, več stanovanj, .... ). Primer: na Trški gori lastnik, ki živi v Ljubljani in ima tukaj vikend je dolžan plačati Davek na premoženje, ki gre v proračun MO Novo mesto - tega pa ne plačuje ...

MO Novo mesto že ima podatke o nepremičninah (podatki NUSZ), lastnikih le teh, prijavljenih prebivalcih, električnih priključkih, FURS pa ima podatke od tistih, ki že plačujejo ta davek. V preseku vseh teh podatkov je možno hitro priti do vseh tistih, ki bi morali ta davek plačati.

Moje vprašanje oziramo pobuda je naslednja:

-           Ali je MO Novo mesto že začela kakšne aktivnosti glede tega oziroma ali ima namen resno pristopiti k tej zadevi in dodatno zagotoviti proračunska sredstva na prihodkovni strani proračuna MO Novo mesto?

-           Kakšna je ocena izpada tega prihodka na letni ravni?

 

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe (lastnik ali uživalec), ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanj in garaž, prostore za počitek in rekreacijo in poslovne prostore. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Davčna obveznost nastane na podlagi predhodne napovedi zavezanca in izdane odmerne odločbe. Zaveza za oddajo napovedi za odmero davka od premoženja je na zavezancu, ki jo mora oddati v 15 dneh od pridobitve stavbe (z nakupom, dedovanjem, podaritvijo, izdaje dovoljenja za uporabo) pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. V kolikor napoved ni oddana, davčni organ zavezanca oglobi z zakonsko predvideno globo in po uradni dolžnosti izvede davčni postopek, ugotovi dejansko stanje in o ugotovljenem izda odmerno odločbo. Davek pa se plačuje na podlagi odmerne odločbe, ki jo izda FURS. Torej v kolikor odmerna odločba ni izdana, davčna obveznost ne more nastati in davek se ne more odmeriti. Posledično tudi prihodek občine ne more nastati, če davčni organ davka ne odmeri.

 

Navedba, da Mestna občina Novo mesto ni resno pristopila k problematiki pobiranja davka na premoženje, ne drži, saj za navedeno ni pristojna, kljub temu, da gre za občinski prihodek. Mestna občina Novo mesto je pristojna za vodenje evidence zavezancev za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katero vseskozi dopolnjuje in usklajuje s podatki Geodetskega urada, podatki pridobljenimi na podlagi prejetih pritožb v tekočem letu, posredovanih podatkov Finančnega urada o prometu z nepremičninami, o dedovanju in darilih, nadalje na podlagi odločb o odmeri komunalnega prispevka ter podatkov zavezancev, ki so osebno prijavljali spremembe, nepremičninskih agencij ter lastnikov večjih trgovinskih in poslovnih objektov.

 

Finančni urad je do sedaj za namen odmere davka na premoženje na podlagi lastne evidence vzpostavljal in dopolnjeval podatke oziroma pozival zavezance za prijavo le-teh. Mestna občina Novo mesto bi lahko Finančnemu uradu za namen vzpostavitve oziroma dopolnitve evidence in pridobitve podatkov za odmero davka na premoženje pomagala s podatki na podlagi množičnega zajema podatkov iz katastra stavb, ter s pomočjo vnosa parametrov, ki so potrebni za odmero davka na premoženje.

 

Mestna občina Novo mesto izpada občinskega prihodka na letni ravni ne more oceniti, saj ne vodi evidence davka na premoženje, katere vzpostavitev tudi sicer ni v njeni pristojnosti, niti z njo ne razpolaga. 

 

 

 

 

Pripravila:

Polona Lumpert

Višja svetovalka za gospodarske javne službe

 

Tina Hadžič

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam