vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-24 - Pobuda za povečanje frekvence izračuna cene vrtcev


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Žiga Papež

Pobuda

Praksa občine do sedaj je bila taka, da enkrat na več let pregleda ekonomske razmere in prilagodi cene vrtcev; pobuda, da se frekvenca izračuna poveča na enkrat letno in se takrat uredi korekcija cene vrtcev; v teh težkih razmerah je to zelo pomembno.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Vrtci skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih pošljejo občini predlog za sprejetje novih cen programov vrtcev, ko se bistveno spremenijo stroški, ki so element cene programa vrtcev. Dosedanja praksa na Mestni občini Novo mesto je bila, da so se cene na občinskem svetu skladno s pobudami vrtcev sprejemale skoraj vsako leto. V prvi polovici leta 2022 kljub rasti stroškov nove cene niso bile obravnavane zaradi specifičnosti takratne situacije, saj ni bilo možno z gotovostjo predvideti stanja stroškov do konca leta (volatilno gibanje cen energentov, živil in spremembe stroškov dela), hkrati glede na siceršnjo rast življenjskih stroškov nismo želeli že takoj povišanja stroškov prevaliti na starše. Zato je Mestna občina Novo mesto pred novim dvigom cen s februarjem 2023, za obdobje od oktobra 2022 do konca januarja 2023, v celoti krila povišanje stroškov programa vrtca nad sprejeto ceno.

 

 

 

Pripravila:

 

Suzana Potočar

višja svetovalka za predšolsko vzgojo

 

Meta Retar Kramar, mag.                                           

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

 

dr. Jana Bolta Saje

direktorica                                                                                                                  

Nazaj na seznam