vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-23 ŠENT - Slovensko združenje za duševno bolne


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Žiga Papež

Pobuda

Omenjeno združenje vodi tudi projekt Socialna vključenost: To je program, ki ljudem z duševnimi motnjami pomaga pri ponovni vključitvi v družbo, tudi prek zaposlitvenega programa.

Predstavil sem dobre prakse sodelovanja v drugih občinah:

-   Zelo aktivno sodelujejo z občino Radlje ob Dravi, s podjetjem Kanalizacija in čistilna naprava. Z njimi imajo sklenjeno pogodbo za urejanje zelenih površin in čiščenje okolice, prav tako pa za vzdrževanje občinskih sadovnjakov in izdelavo soka ter mošta.

-   Drugi primer dobre prakse zaposlitvenega programa imata občini Pivka in Slovenske Konjice. tam zavod izvaja novoletne okrasitve centra Pivke, tudi projekte, ki so jih dobili prek razpisov ali naročil: to so čiščenje divjih odlagališč, praznjenje stanovanj v občinski lasti in čiščenje okolice dvorcev.

-   To vse skupaj izgleda tako, da Zavod konec meseca izstavi račun za opravljene storitve občini, občine pa plačajo za omenjena dela pribl. 130€ mesečno na uporabnika in malico (trenutno 6,15 €/dan).

Glede finančne pomoči so fleksibilni, ta jim nikakor ni najpomembnejša – predvsem se želijo vključiti v družbo in postati njen del.

-   V Nm je takih uporabnikov 10, pretežno so fantje, ki so do 30% delovno sposobni. Na nas oz. na občino se obračajo s prošnjo po kakršnemkoli podobnem sodelovanju.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto in ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje že vrsto let aktivno sodelujeta na področju socialnega in zdravstvenega varstva.  Občina sofinancira izvajanje letnega programa organizacije na področju socialnega varstva oseb s težavami v duševnem razvoju in njihovim svojcem, osebam v duševni stiski in njihovim svojcem, pomoč mladoletnim osebam v stiski ter njihovim svojcem. Namen programa, ki ga organizacija izvaja v Dnevnem centru na Kandijski ulici 5, je psihosocialna rehabilitacija oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju s ciljem lažjega vključevanja v družbo in tudi na trg zaposlovanja. Mestna občina Novo mesto je odprta za konstruktivno sodelovanje, uporabnikom pa svetujemo, da v prvi fazi oblikujejo konkretno pobudo, ki jo naslovijo na organizacijo ŠENT.

 

 

Pripravila:

 

Ivica Menger

višja svetovalka za šport in mladino

 

Meta Retar Kramar, mag.                              

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

dr. Jana Bolta Saje

direktorica                                                                                                                   

 

 

Nazaj na seznam