vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-194 Območje ob reki Temenici


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Območje ob reki Temenici. Gre za območje, ki spada pod Naturo 2000. To je naravna vrednota in eden izmed naših turističnih produktov. Tam se je naselil bober, ki povzroča precejšnjo škodo. Čar temu območju dajejo stara drevesa, a precej teh starih dreves je že padlo, zaradi bobra. Pobuda, da se drevesa zaščitijo. Druga težava pa je, da v območju varovalnega pasu lastniki nemoteno obdelujejo zemljišča,  kosijo travo in režejo drevesa in s tem vplivajo na območje na katerem naj se ne bi nič delalo t. j. 5 metrov od vode. Na način ne čiščenja brežin bi se tudi pustilo nekaj hrane bobru.

Odgovor

 

Pobuda je smiselna. Posredovana je bila Direkciji Republike Slovenije za vode, ki upravlja z zemljišči vodotokov v pristojno reševanje.

Mestna občina Novo mesto ni lastnica zemljišč v neposredni bližini vodotoka Temenica in zato nima pristojnosti oziroma možnosti za ukrepanje.

 

Pripravila:

Simona Pavlič

višja svetovalka

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

Franci Starbek                                                                                              dr. Jana Bolta Saje

Vodja Urada za infrastrukturo                                                               direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam