vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-38 Invazivne in alergene vrste rastlin ob reki Krki


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

V odloku o javnih površinah MO NM je v 7. členu navedeno, da v urejanje in čiščenje javnih površin, ki jih ureja Komunala spada tudi odstranjevanje invazivnih vrst in alergenih rastlin; na brežini reke Krke raste invazivna rastlina Japonski dresnik;  na prvi pogled se vidi, da se čiščenje na izvaja; vprašanje ali gre za izvajanje ali pa je izvajanje neustrezno; ta vrsta se izredno razrašča; pobuda, da se s koncesionarjem o tem pogovori in najde rešitev.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto redno skrbi za zatiranje invazivnih in alergenih rastlin na zemljiščih, ki so v sistemu urejanja in čiščenja javnih površin. Dela se izvajajo skladno z navodili in priporočili stroke. Opravili smo terenski ogled in ugotovili, da na zemljiščih v lasti Mestne občine Novo mesto trenutno ni zaznanega povečanega obsega invazivnih in alergenih vrst rastlin na površinah, ki so v lastni Mestne občine Novo mesto. Sanacija javnih površin, na katerih so invazivne in alergene rastline, je stalna naloga, ki se izvaja v okviru urejanja javnih površin.

 

 

                          Pripravila:                                                                               

                          Simona Pavlič

                          višja svetovalka

 

                          Urška Ožbolt

                          vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

                          dr. Iztok Kovačič                                                              dr. Jana Bolta Saje

                          vodja Urada za prostor in razvoj                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam