vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-39 Namensko predvidena sredstva v proračunu za ozelenitev Novega mesta


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

V prihodnjih mesecih bo prišlo do rebalansa proračuna MO NM in predlog, da se rebalans izkoristi za rešitev problematike, ki se nanaša na negovanje oz. zasaditev novih dreves; to je sicer usklajeno z odlokom o urejanju javnih površin, problem pa se pojavlja pri zasaditvi novih dreves ter v primeru, ko ne gre za vzdrževanje zelenih površin in kjer je ozelenitev previdena; recimo, da bi nekje želeli posaditi nova drevesa ali celo drevored, proračunska postavka tega ne omogoča. Ta problem se pojavlja tudi pri zasaditvi nadomestnih dreves; primer na Drski kjer se drevesa niso mogla nadomestiti zaradi neprimernega rastišča; podoben primer je tudi pri zavarovanih drevesih, ki so lokalnega pomena ki zahtevajo posebno nego; pobuda da se namensko za tovrstne zadeve predvidi sredstva; sajenje dreves je eden najbolj učinkovitejših načinov proti podnebnim spremembam.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Negovanje, redno vzdrževanje dreves in drevoredov ter nove zasaditve na območju Mestne občine Novo mesto se izvajajo v okviru rednega vzdrževanja javnih površin. Sredstva so zagotovljena na postavki urejanja in čiščenja javnih površin. V preteklem obdobju (2021 – 2023) so bili obnovljeni Kettejev drevored, drevored na Skalickega ulica in nova zasaditev drevoreda ob sprehajališču Šance. Nove zasaditve se izvajajo tudi v okviru posameznih investicij, za ta del so sredstva zagotovljena v okviru posamezne investicije (kot npr. nova zasaditev drevoreda ob obnovi Ulice Slavka Gruma, zasaditve dreves v okviru ureditve Glavnega trga, Rozmanove ulice in Prešernovega trga ipd.). Trenutno se izvaja nega drevoreda ob Ljubljanski cesti. Načrtujemo dodatne zasaditve ob Župančičevem sprehajališču in ob Julijinem sprehajališču.

Pomena vključevanje čim večjega obsega zelene infrastrukture se zavedamo in temu tudi posvečamo pozornost pri načrtovanih ureditvah, npr. Kolesarska povezava Jakčeva – Ragovska – Ragovo, kjer načrtujemo nadomeščanje starih dreves, ozelenitve nekaterih opornih zidov ipd.  

Umestitev novih dreves ali drevoredov izvajamo v sklopu predvidenih investicij, v sklopu vzdrževanja javnih površin in preko projektov krajevnih skupnosti, v sodelovanju s strokovnjakom (Mestna občina Novo mesto sodeluje s svetovalcem za mestno drevje).

 

Pripravila:                                                                                                          

Simona Pavlič

višja svetovalka                                              

 

Urška Ožbolt                          

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti                          

                          

dr. Iztok Kovačič                                                                                        dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam