vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-29 Nevarna drevesa ob sprehajališčih


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Renata Pavlin

Pobuda

Novo mesto se kot regijsko središče ne ponaša z velikim številom drevoredov, a saj eden je poznan vsem in to je Kettejev drevored, ki se navezuje na sprehajalno pot ob reki Krki oz. Župančičevo sprehajališče; vprašanje se nanaša na niz dreves, ki so zasajena na delu Župančičevega sprehajališča in dalje ob poti proti Bršljinu; letošnja zima jih je veliko podrla, za kar nekaj dreves pa sprehajalci opažajo, da so v zelo kritičnem stanju in spričo starosti za sprehajalce nevarna; spričo starosti drevesa bi jih bilo nekaj treba nujno potrebno posekati in takoj nadomestiti z novimi; vprašanje ali imajo pristojne službe ažuriran seznam drevoredov v naši občini, koliko jih je in kje so; ali imajo pregled koliko je v letošnjem letu na sprehajalnih poteh pod težo snega dreves padlo; ali imajo načrt koliko dreves je potrebno posekati in takoj zasaditi nadomestne ker sedaj je še čas za to; kdaj bodo pregledana najbolj nevarna drevesa na Župančičevem sprehajališču.

Odgovor

Na območju Mestne občine Novo mesto je precej drevoredov, ki so redno oskrbovani. V lanskem letu je bil negovan drevored starih kostanjev pri gradu Grm, v letošnjem letu pa Kettejev drevored. V 2020 je bil zasajen nov drevored skorša in breka na Šancah. Zaradi propadlosti je bil obnovljen drevored na začetku Ulice Slavka Gruma. Ob Župančičevem sprehajališču nimamo drevorednih zasaditev, temveč gre večinoma za naravno obrežno drevje. Na tem sprehajališču je malo načrtno zasajenih dreves, predvsem v delu proti Bršljinu je drevje ob sprehajališču večinoma samoniklo. Obrežna drevnina v pasu 5 metrov od reke Krke ni v pristojnosti Mestne občine Novo mesto, temveč ima pristojnost nad urejanjem zemljišč Direkcija RS za vode. Komunala Novo mesto, kot vzdrževalec javnih površin, redno ureja sprehajališča po mestu in ob tem opravlja tudi osnovni nadzor dreves. Za zahtevnejše in obsežnejše posege na drevju Mesna občina Novo mesto pridobi arboristične preglede, ki so strokovna podlaga za sanacijo drevoredov. Ob večjih vremenskih ujmah je pri obsegu javnih zelenih površin težko pregledati vsa drevesa v nekaj dnevih, zato se pregledi opravijo v doglednem roku in na podlagi ugotovitev tudi ustrezna sanacija drevja. Med letošnjimi snežnimi padavinami in drugimi vremenskimi neprilikami podrtih drevorednih dreves nismo zaznali, bilo pa je nekaj podrtih samoniklih dreves, ki so padla na sprehajališča iz sosednjih zemljišč, ki niso v lasti MONM. Vsa podrta in potencialno nevarna drevesa (tudi na Župančičevem sprehajališču) so bila odstranjena.

Na Župančičevem sprehajališču bo v okviru izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin opravljen pregled do konca meseca aprila.

 

 

                          Pripravila:                                                                               

                          Simona Pavlič

                          višja svetovalka

 

                          Urška Ožbolt

                          vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

                          dr. Iztok Kovačič                                                              dr. Jana Bolta Saje

                          vodja Urada za prostor in razvoj                   direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam