vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-27 Dopolnitev pobude 900-0009/2022-2 MONM naj naredi strokovno študijo javnega potniškega prometa in zato zagotovi sredstva v proračunu


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pozdravljamo uvedbo sledenja avtobusov s pomočjo GPS tehnologije preko aplikacije SITIUM, ki bo omogočila lažje spremljanje avtobusnega prometa. Upamo, da bo testna faza kratka, odprava težav hitra in bo sistem zaživel za uporabnike še v letu 2023 ter tako izpolnjen del Prometne strategije na področju izboljšanje uporabniške izkušnje (sveženj 4.3): "občina izboljšala dostop do informacij o voznih redih in prihodih avtobusov tako v analogni kot v digitalni obliki.". Ali se ob tem načrtuje tudi drugi del, in sicer, da: "bo na vozilih in glavnih postajah vzpostavljen brezplačni brezžični dostop do interneta."?

Študijo, ki jo omenjate je bila opravljena leta 2015? V letu 2017 je bila pripravljena Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/mma/-/2018010808140299/), ki ima med cilji zapisano:

Povečati uporabo javnega potniškega prevoza.
Do leta 2022 povečati število potnikov, ki uporabljajo javni potniški prevoz, na deset odstotkov (z osmih odstotkov v 2016).
Do leta 2022 povečati delež uporabe javnega potniškega prevoza za potovanja na delo na pet odstotkov (z dveh odstotkov v 2016).
Do leta 2022 zmanjšati število osnovnošolcev, ki uporabljajo javni potniški prevoz za prihod v šolo, na 20 odstotkov (s 24 odstotkov v 2016) na račun povečanja aktivnega prihoda v šolo (peš in s kolesom).
Ohranjati delež uporabe javnega potniškega prevoza za prihod srednješolcev v šolo (65 odstotkov v 2016).

V okviru celovitega načrtovanje na področju javnega potniškega prevoza (sveženj 4.1) je bilo predvideno: "Za zagotovitev optimalnih izboljšav javnega potniškega prevoza v občini tako mestnega kot medkrajevnega bo občina najprej izdelala študijo razvojnih možnosti potniškega prevoza." Ali je bilo to realizirano? Vir: https://www.novomesto.si/mma/-/2018010808140299/, (str. 56).

Ali je bilo realizirano optimiziranje storitev in infrastrukture (sveženj 4.2), in sicer: " intenzivnejše opremljanje obstoječih postajališč z urbano opremo, voznimi redi, javno razsvetljavo in drugo opremo ter urejanje postajališč v celotni občini"? 

Ali je bilo v okviru spremljanje in vrednotenje stanja na področju javnega potniškega prevoza (sveženj 4.5) izvedeno: "spremljanje in vrednotenja izvajanja ter učinkov vseh aktivnosti v okviru strategije bo transparentno voden s pomočjo Načrta spremljanja in vrednotenja CPS."?

Morda Novo mesto ni toliko "posebno" oz. drugačno od drugih mest v Sloveniji ali tujini glede same strukture, razvejanosti ipd. Še vedno pogrešamo strokovno študijo (tudi ker občinski proračun za javni prevoz namenja letno več kot pol milijona evrov), ki bi dokončno pojasnila, ali bi bilo treba določene linije zapreti in nadomestiti z drugimi oblikami prevozov (tudi na klic), ali bi večjo uporabo spodbudila brezplačna uporaba za vse, kot se je to zgodilo v primeru Slovenskih železnic z brezplačnimi vozovnicami za upokojence, starejše od 65 let ipd. Verjetno pa je treba vzeti v obzir, da javni promet verjetno ne bo nikoli popolnoma rentabilen v ekonomskem smislu, bi bil pa lahko učinkovitejši za uporabnike in mesto. Tudi v MO Ljubljana je v ekonomskem smislu učinkovita le ena linija, vendar se mesto zaveda, da je podpora javnemu potniškemu prometu pomembna zaradi zmanjševanja zastojev na cestah. Poleg finančnega aspekta je treba vzeti v obzir tudi druge aspekte kot so onesnaženje, gneče na cestah, število prometnih nesreč, zmanjševanje parkirnih mest v jedru in doseči skupni konsenz, da želimo "zeleno" Novo mesto. Zato ponovno vprašanje, ali bo takšna strokovna študija opravljena in za njo zagotovljena sredstva v proračunu?

Odgovor

Celostna prometna strategija (CPS), izdelana leta 2017, predstavlja dolgoročno vizijo razvoja prometa v MONM tudi po letu 2025. V obdobju od leta 2017 do leta 2022 pa je opredeljena večina strateških ciljev s petletnim dosegom. V pripravi je izdelava nove CPS za MONM, ki bo temeljila na analizi stanja obstoječe CPS. Izvedena bo strokovna študija, iz katere bo razvidno na katerih področjih so cilji že doseženi in na katerih še ne. Je pa izdelava CPS odvisna od Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22), ki je v veljavi od oktobra 2022 in določa, da mora pristojni minister pred začetkom izdelave CPS podrobneje predpisati vsebino, obliko, način priprave, odstotek in višino sofinanciranja celostnih prometnih strategij, način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov.

           

Kot je bilo že predstavljeno v prvem odgovoru, je trenutno v teku 1. (interna) faza sistema sledenja avtobusov preko GPS tehnologije. Pametni sistem SITIUM, ki med drugim omogoča tudi plačevanje uporabe mestnega potniškega prometa, pa je že v uporabi za širšo javnost. Z uvedbo sistema SITIUM in plačevanjem preko le-tega bo poleg vseh informacij, ki jih ponuja GPS tehnologija (lokacija avtobusa, zamude, ipd.), imela MONM vpogled tudi v statistične kazalnike, kot so št. prepeljanih potnikov na določeni liniji, zasedenost avtobusa na določeni vožnji ipd. S slednjimi lahko sami oz. brez zunanjih (plačljivih) izvajalcev analiz spremljamo in vrednotimo stanje na področju javnega potniškega prometa. Obstoječa postajališča se načrtuje opremiti tudi s črtnimi kodami, ki bodo omogočale vpogled v digitalni vozni red in povezavo v sistem SITIUM.

 

MONM si prizadeva doseči in vzdrževati čimbolj »zeleno Novo mesto« v smislu zmanjševanja onesnaženja, parkirnih mest in gneče na cestah. Zato se zavedamo, da je potrebno poleg vsega zgoraj naštetega poseben poudarek posvečati tudi izgradnji celovite mreže kolesarskih in pešpoti po MONM, kar pa dokazujejo številni (že vidni) projekti, ki so v zaključnih fazah.

 

 

 

                                                                                                                          

                         Emina Vrbetić

                         strokovna sodelavka

 

                         Miloš Dular

                         vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                                               dr. Jana Bolta Saje

                         vodja Urada za prostor in razvoj                               direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam