vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-26 Dopolnitev pobude 900-0009/2022-1 Celostna ureditev varnih prehodov v MONM čez železniške prehode s svetlobnimi signali ali zapornicami: prioritetno vas Hudo in Potočna vas ter ureditev prometa pri prehodu na Šmihelski cesti


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pozdravlja se plan ureditve prehoda Westrove ulice , ki bo rešil neustrezen in nevaren nivojski železniški prehod.

Dodatno vprašanje s strani pobudnikov v Hudem je, s katerega vidika je prehod Hudo manj nevaren kot tisti na Westrovi ulici, saj namreč oba omenjena prehoda prečka enako število vlakov. 

Kakšna je povezava med ukinjanjem postajališča in varnostjo prehoda. Prehod je nevaren sedaj, ko sem ter tja kakšen potniški vlak ustavi in bo nevaren tudi potem, ko postajališča ne bo več. Prehod se namreč ne ukinja.

Iz postopka priprave državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica je razvidno, da se bo promet na progi povečal, vendar ali obstajajo podatki, ki dokazujejo, da se promet ni povečal v zadnjih petih letih? Železnice lahko namreč povečujejo promet ali ga zmanjšujejo brez predhodne ocene varnosti prehodov.

Zakaj se zavarovanje prehoda Hudo odmika v prihodnost, ko pa je jasno, da je prehodnost prehoda Hudo večja kot je bila prehodnost prehoda Potočna vas 2 na lokalni cesti LC 295021 preden se je takrat prehod zavaroval še z avtomatsko cestno signalizacijo. Promet se je povečal tudi na Potočna vas 2 na lokalni cesti LC 295021 morda že dosega prehodnost za postavitev zapornic. Sigurno pa prehod Hudo dosega prehodnost, kjer bi cestna signalizacija bila nujna, če se ta ocenjuje na osnovi prehodov, glede nevarnosti prehoda "slaba preglednost" pa je še bolj smiselno, da se postavi zapornice.

Iz odgovora ni razvidno oziroma odgovor ne vsebuje časovnice "nivojska prehoda Hudo v km 81+932 in Potočna vas v km 80+605 pa uredita in ustrezno zavarujeta." Kdaj se naj bi to zgodilo?  Vsako leto se promet povečuje in rok izgradnje ustrezne signalizacije na prehodu Hudo bi zato morali biti določen. Na zemljevidu je vrisana tudi bodoča obvoznica in pred gradnjo te obvoznice se bo promet skozi prehod Hudo znatno povečal.

Za prehodni čas (dokler ni ustrezne signalizacije) naj občina železnici naloži zagotovitev boljše preglednosti. Odgovornost za varen prehod je tako na strani uporabnikov kot tudi na strani železnic. Na strani občine pa interes varnosti v prometu vseh občanov.    

Pobudnik predlaga, da se ustrezna signalizacija prehoda Hudo uredi v časovnem sklopu kot je predvideno za prehod Westrove ulice.

Odgovor

V odgovoru št. 900-0009/2022-1 ni podane čarovnice za ureditev nivojskih prehodov Hudo v km 81+932 in Potočna vas v km 80+605, za katera je v pobudi za državni prostorski načrt za nadgradnjo dolenjske železnice predvideno, da se uredita in ustrezno zavarujeta, saj gre za državni projekt, ki ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V pobudi  za DPN in DIIP je naveden naslednji okvirni časovni načrt:

»˗                         2022: sprejet sklep Vlade RS o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja

˗                           2023/2024: izdelava strokovnih podlag in ŠV/PIZ in javna razgrnitev

˗                           2025: Opredelitev Vlade RS do najustreznejše variante ŠV/PIZ

˗                           2026/2027: izdelava predloga DPN, javna objava predloga DPN ter usklajevanje in izdelava dopolnjenega predloga DPN

˗                           2028: Sprejeta Uredba o DPN

˗                           2023 – 2028: Priprava projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč za ukrepe, ki se izvedejo po VDJK

˗                           2028 – 2036: Priprava projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč in pripravo za gradnjo za vse ostale ukrepe, ki se izvedejo v okviru 1. in 2. faze

˗                           2023 – 2028 izvedba dela 1.faze po VDJK

˗                           2036 – 2038: Gradnja – izvedba preostalega dela 1. faze po DPN

˗                           2039: Začetek obratovanja (po izgradnji ureditev, načrtovanih v 1. fazi)

˗                           2050: izvedba preostalih ureditev do zaključka 2. faze DPN (polna dvotirnost)

Predvideni čas izvedbe državnega prostorskega načrtovanja je realno ocenjen na podlagi primerljivih projektov, vendar se lahko v primeru dobrega obvladovanja tveganj in optimizacije postopka priprave DPN po veljavnih predpisih ter ob upoštevanju možnosti za etapno oz. fazno izvedbo posameznih faz oz. delov načrtovanih ureditev izvede tudi hitreje.«

 

Predvidevamo, da se bodo ureditve in zavarovanja nivojskih prehodov izvajala kot VDJK (vzdrževalna dela v javno korist), kar je v zgoraj prikazani časovnici predvideno med leti 2023 in 2028.

Dinamika je odvisna od napredovanja projekta, na kar Mestna občina Novo mesto nima vpliva. Se pa  zavedamo, da je priprava državnega prostorskega načrta dolgotrajna in nadgradnja dolenjske železniške proge dolgoročen projekt, zato pobudo za čimprejšnjo bolj varno ureditev obstoječih nivojskih železniških prehodov Hudo in Potočna vas podpiramo in jo bomo posredovali na pristojno ministrstvo ter Direkcijo RS za infrastrukturo.

 

 

 

Pripravila:

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                  dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                      direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam