vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-25 Analiza varnosti javne športne in druge infrastrukture


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Glede na nedavni dogodek porušenja strehe na Velodromu zaradi obilnega sneženja in zaradi še enega preteklega dogodka v Novem mestu, ko se je zrušila tudi streha na drsališču, predlagam, da se zaradi varnosti otrok in ostalih, ki uporabljajo športne objekte preveri varnost vse javne športne in druge infrastrukture. Izredne vremenske razmere bodo ob spremenjeni globalni klimatski sliki vse pogostejše (večje količine dežja in snega, višje temperature, večji sunki vetra ipd.), zato je smiselno preveriti varnost objektov (po vzoru analize, ki je bila narejena na področju potresne varnosti) in hkrati narediti tudi razmislek o energetski učinkovitosti, ki sledi novim spremenjenim razmeram energetske draginje (npr. trdne strehe, na katere se postavi sončne elektrarne ipd.).

Odgovor

Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) določa, da se s pridobitvijo uporabnega dovoljenja dovoli začetek uporabe objekta. Po vsaki končani gradnji mora izvajalec predati projekt izvedenih del, dokazilo o zanesljivosti objekta in navodili za uporabo. Po izvedenem tehničnem pregledu objekta s strani komisije, ki je sestavljena iz strokovnjakov posameznih strok, Upravna enota oz. upravni organ za gradbene zadeve, ki je po zgoraj navedenemu zakonu pristojen, izda uporabno dovoljenje. Z uporabnim dovoljenjem je objekt varen za uporabo v skladu s podanimi navodili izvajalca. Lastniki ali upravljalci posameznega športnega objekta so dolžni ustrezno in skrbno vzdrževati objekte, da so varni za uporabo. Vsi športni objekti v lasti Mestne občine Novo mesto imajo uporabna dovoljenja, kot to zahteva Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22).

 

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

Špela Bele Zatežić

Vodja Oddelka za investicije 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave       

Nazaj na seznam