vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2022-4 Kdaj bo končana večnamenska kolesarska in pešpot ob potoku Težka voda in zagotavljanje varnosti na prehodu na Kandijski cesti


Datum: 12. 01. 2023
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Nova pešpot od Šmihela do nove brvi na Loki je zagotovo velika pridobitev, ki izboljšuje povezanost tega dela mesta s centrom mesta.

Ali gradnja poteka po časovnem planu in kdaj se načrtuje nadaljevanje gradnje od trgovine Mak oz. prenovljenega jezu do navezave na cesto pri Osnovni šoli Šmihel, VDC in DSO?

Na kakšen način se bo zagotovilo varnost zaradi hitrega in nevarnega prometa na Kandijski cesti, ki jo bodo sprehajalci in kolesarji prečkali, da bodo lahko preko nove brvi Loka–Kandija prečkali Krko in dosegli mestno jedro?

Odgovor

Gradnja 1. etape kolesarske in pešpoti ob Težki vodi od obstoječega parkirišča ob Kandijski cesti do brvi pri Maku je v zaključni fazi, izvajalec mora odpraviti nekatere manjše pomanjkljivosti. Investicija bo v celoti zaključena predvidoma do marca 2023.

Navezava nove pešpoti na brv Loka – Kandija se bo izvedla v sklopu projekta brvi. Premaknjen bo obstoječi prehod za pešce, da bo navezava poti ob Težki vodi linijsko povezana z vstopnim portalom brvi. Prehod za pešce bo izveden v širši obliki, s poglobljenimi robniki za lažji prehod pešcev in kolesarjev, predvideno razsvetljavo za pešce ter vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ki opozarja na prisotnost pešcev in kolesarjev.

Oboje bo predvidoma zaključeno v drugi polovici marca 2023.

Za 2. etapo poti ob Težki vodi od brvi pri Maku do Šmihelske ceste je pripravljen projekt. Pridobiva se pravico graditi za izvedbo. K javnemu razpisu za izvedbo gradnje bo MONM pristopila po ureditvi premoženjsko pravnih zadev. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2023.    

 

                           

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

Tomaž Praznik

višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov

 

Ivan Maloča

strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije in razvoj                                             

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

 

 

Nazaj na seznam