vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 432 Dodatno pojasnilo 900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Veseli me, da se pri prostorskem načrtovanju MONM vse bolj zaveda problematike podnebnih sprememb. Študija zelenega sistema, ki jo navajate (Acer Novo mesto d.o.o., 2007),  je stara skoraj 15 let in bi jo bilo glede na nove ugotovitve smiselno nadgraditi. Čeprav nedvomno obstoječi mestni gozdovi predstavljajo pomemben element pri ohlajanju mesta, pa bodo nedvomno potrebni dodatni ukrepi za ozelenitev mesta.

Glede na že zelo pozitivno prakso sodelovanja z različnimi deležniki iz vrst nevladnega sektorja in strokovne javnosti v okviru evropskega projekta, ki bo pripravila  predlog Pravilnika o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah MONM predlagam, da župan ustanovi delovno skupino, ki bo sestavljena iz vseh ključnih deležnikov in bo poleg omenjenega pravilnika tudi evidentirala vsa primerna zemljišča v MO NM, ki se jih lahko ozeleni ter pripravila Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb. Strateški dokument naj se integrira v Občinski prostorski načrt MONM (OPN 2).

MONM pa naj v luči podnebnih sprememb že v letu 2022 pristopi k akciji zasaditve »1000 dreves na leto«, ki bi jo izvedli skupaj s ključnimi deležniki in na podlagi strokovnih ugotovitev o primernih lokacijah.

 

Odgovor

V sklopu posvetovalnih teles župana že nekaj let deluje pooblaščenec za mestno drevje, ki ga vključujemo v vse projekte, ki predvidevajo zasaditve, odstranitve in nego obstoječih dreves, za posvetovanje pa je na voljo tudi našim javnim zavodom. V zadnjih letih so parkovne ureditve potekale na Šancah (drevored avtohtonih dreves) in v Julijinem parku, celovite nege je bil deležen Kettejev drevored, na Marofu so bile dodatne parkovne površine urejene v sklopu večnamenske poti na gradišču, še več parkovnih ureditev je predvidenih v sklopu Arheološkega parka Marof in v Mrzli dolini.

Pooblaščenec za mestno drevje bo z namenom celovitejše obravnave pripravil tudi kataster mestnega drevja.

 

Urban Kramar

Vodja kabineta župana

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam